สิ่งทั้งปวงเป็นของธรรมชาติ เป็น ของเรา ไม่ได้ พอไปยึดว่าของเราก็เป็นคนโง่ เป็นคนทำผิด แล้วมันก็ต้องได้รับความทุกข์
สิ่งทั้งปวงเป็นของธรรมชาติ เป็น ของเรา ไม่ได้ พอไปยึดว่าของเราก็เป็นคนโง่ เป็นคนทำผิด แล้วมันก็ต้องได้รับความทุกข์

-พุทธทาสภิกขุ-   
 3,108 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย