"การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)"การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม"

" .. อันการแสดงสัมมาคารวะนั้น "แม้จะเหมือนเป็นการยกผู้ได้รับว่าสูงและผู้ให้ว่าต่ำ" แต่แท้จริงมิได้เป็นเช่นนั้น "ผู้แสดงสัมมาคารวะนั่นเอง เป็นผู้ประกาศความสูงของตนให้ปรากฏแก่ตาผู้รู้ทั้งหลาย" ผู้ได้รับมีฐานะอย่างไรก็คงอยู่ในฐานะเดิม ไม่อาจสูงขึ้นได้เพราะสัมมาคารวะที่ได้รับ

"การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม" จึงเข้ากฎของกรรม ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ "คือผู้ใดทำผู้นั้นย่อมได้รับ เมื่อสัมมาคารวะเป็นกรรมดี ผลดีจึงเกิดแก่ผู้ทำ" แม้มีความรู้สึกไม่อยากจะแสดงสัมมาคารวะเมื่อใด ก็ควรนึกถึงความจริงนี้ "ไม่มีใครที่ไหนอื่นจะได้รับผลดีจากการแสดงสัมมาคารวะ นอกจากตัวเองเท่านั้น"

ในตรงกันข้าม "ผู้แสดงความก้าวร้าวหยาบคาย ไม่มีสัมมาคารวะ ก็ไม่มีใครที่ไหนอื่นจะต้องกระทบกระเทือน นอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น" .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖"
สมเด็จพระญาณสังวร
   

5,008


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย