ดาวน์โหลด หนังสือ " ธรรมะสำหรับเยาวชน "
 yajai   1 พ.ย. 2555

หนังสือธรรมะที่จัดทำขึ้นเล่มนี้ เพื่อมอบให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และศึกษาพระธรรมเพื่อความสงบสุขของจิตใจ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเยาวชนและความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรัชญา ความคิดและวิธีการดำเนินชีวิตให้รู้จักด้วยความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมดีงามทั้งปวง ที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักการรู้รักสามัคคีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่า และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป


คลิ๊ก => http://ebooks.in.th/ebook/6892/


ที่มา : http://ebooks.in.th

DT010018

yajai

1 พ.ย. 2555

 เปิดอ่านหน้านี้  14888 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย