นรกกับสวรรค์

 DhammathaiTeam  


พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมเทศนา เรื่อง นรกกับสวรรค์

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
 เปิดอ่านหน้านี้  2,810 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย