490213 วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ 2548-2551 ธรรมะบรรยาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

490213 วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
3 / 34

ธรรมกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
เรื่อง วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ 490213   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,905 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย