480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 Webmaster  

480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
1 / 34

ธรรมกา เนื่องในโอกาส เวียนเทียนวันมาฆบูชา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 480223
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=owSMxi8NzcY&list=PLPzXiy5L8ORaEMAZ0dNq4Nw3iHhtOKzH4

3,043


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย