480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ 2548-2551 ธรรมะบรรยาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
1 / 34

ธรรมกา เนื่องในโอกาส เวียนเทียนวันมาฆบูชา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 480223
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
 เปิดอ่านหน้านี้  2,580 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย