ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )

ธรรมะรับอรุณ 8 / 12

(ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )

รายการธรรมะรับอรุณ
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม


• ธรรมนำชีวิต "ที่เราผิดหวังเพราะ ?"

• รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "อุบายจับตัวใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย