ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใส ตอนที่ 1)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 7/12

(ทำจิตให้ผ่องใส ตอนที่ 1)

รายการธรรมะรับอรุณ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 เปิดอ่านหน้านี้  2,579 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย