ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 3 )

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 6/12

(การทำความดี ตอนที่ 3 )

รายการธรรมะรับอรุณ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม




 เปิดอ่านหน้านี้  2,583 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย