บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 DhammathaiTeam   2 ส.ค. 2562

วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ค. 2018

ปาติโมกข์ช่วงที่2 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

DT0005

DhammathaiTeam

2 ส.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  959 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย