ธงสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง วาระ2,600ปี-พุทธชยันตี

พุทธชยันตี เป็นวาระที่สำคัญยิ่งในพระ พุทธศาสนาพุทธชยันตี โดยรากศัพท์ของคำว่าชยันตีมาจากคำว่า "ชย" คือ ชัยชนะ อันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก

"พุทธชยันตี" จึงมีความหมายว่าเป็นการตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ในปัจจุบัน พุทธชยันตียังตีความในความหมายถึงชัยชนะของพุทธศาสนาและชาวพุทธด้วยเช่นกัน

สำหรับวาระสำคัญพุทธชยันตี 2,600 แห่งการตรัสรู้ ถ้ายึดถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวิสาขบูชา 2554-วิสาขบูชา 2555

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า งานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ถือเป็นวาระสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธที่เข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี (2553-2555) ดังเช่นในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย เป็นต้น ก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างตื่นตัวและยิ่งใหญ่

สำหรับประเทศไทยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการตั้ง คณะกรรมการอำนวยการโดยมีมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นที่ปรึกษาและนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ของบประมาณในการดำเนินการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนการจัดงานจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน โดยใช้สถานที่ที่พุทธมณฑล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมือง ทองธานี สยามพารากอน

2.ด้านวิชาการ เน้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยให้มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยา ลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ดำเนินการ

3.ด้านกิจกรรม มหาเถรสมาคมได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนัก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายศาสนาเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดกิจกรรม

สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม

ใบโพธิ์หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สีเขียวแห่งโพธิ์หมายถึง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา

ธรรมจักรบนผืนธงชาติไทยหมายถึง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

กระหนกลายไทยชูช่อฟ้าหมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม แห่งชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  3957 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย