Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา2555 ไหว้พระ9วัด-สมโภชพุทธยันตี

นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โดยจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ก้าวเข้าสู่สัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม

โครงการดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส่วนราชการ จำนวน 50 คน โดยจะนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปสักการะวัดที่เข้าร่วมโครงการตามเส้นทาง เริ่มต้นที่วัดเชียงยืน เพื่อสัก การะพระสัพพัญญูเดชเมือง วิหารเก่าแก่ พระธาตุเจดีย์ 8 เหลี่ยม และชมพระอุโบสถทรง 8 เหลี่ยมที่ตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนั้นจะเดินทางไปยังวัดเชียงมั่น เยี่ยมชม ?วิหารจัตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ ?พระเสตังคมณี? (พระแก้วขาว) อายุ 1,800 ปี (ปางปราบช้างนาฬาคิริง) และเจดีย์ช้างล้อม ต่อด้วยวัดดับภัย เพื่อนมัสการพระพุทธสิหิงค์หยกขาวดับภัย แห่งวิหารหลวงพ่อหยกขาวดับภัย ชมความงดงามของพระอุโบสถ และศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดที่ 4 คือ วัดชัยพระเกียรติ เพื่อสักการะพระพุทธรูปเมืองราย หรือพระพุทธรูปห้าตื้อ และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

วัดที่ 5 วัดดวงดี เป็นวัดที่ผู้คนเข้าไปสักการะโดยมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการเสริมดวง หมดทุกข์ภัยและเคราะห์ต่างๆ วัดที่ 6 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ ?เชียงแสนสิงห์หนึ่ง? ชมวิหารลายคำ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชาวเชียงใหม่ วัดที่ 7 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อสักการะพระอัฏฐารส พระประธานในพระวิหารหลวง เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง และเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

วัดที่ 8 วัดลอยเคราะห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนตร และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นจะได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร ไหว้พระและขอพรจากบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และวัดสุดท้าย วัดชัยมงคล ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง เพื่อชมความงดงามของเจดีย์วัดชัยมงคล เป็นศิลปะพม่าและมอญ ความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2595-6 รับจำนวน 50 คนเท่านั้น


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2932 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย