บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลืองบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๖
ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
........................................................................................................................................
กำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

ทางวัดไผ่เหลืองได้เปิดรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ - ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร
๑๐,๑๗,๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ - เปิดรับสมัคร
(Download ใบสมัครและคำท่องขานนาคและบทให้พรได้ที่ www.watphailuang.com )
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ - มอบตัวอยู่วัด
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ - ปลงผมเจ้านาค
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ - บรรพชาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ - ลาสิกขาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
คุณสมบัติ
๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี
๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. มีร่างกายแข็งแรงและไม่ติดสิ่งเสพติด
๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ
- สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
- นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องผ่านการสอบขานนาคและสอบสัมภาษณ์
- นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาคได้ในวันสมัคร
- วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง
- มีความจำนงเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร บูชาผ้าไตร (รูปละ 1,000 บาท)
- เจ้าภาพอาหารเช้า/ต่อมื้อ 4000 บาท
- เจ้าภาพอาหารเที่ยง/ต่อมื้อ 4500 บาท
- เจ้าภาพน้ำปานะ/ต่อมื้อ 2000 บาท
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ที่มา : บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

 เปิดอ่านหน้านี้  2818 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย