พฤษภาคม


ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นับว่าเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ชาวนาจะได้ประกอบพิธีเพื่อบูชาพญาแถน โดยนิยมทำกันก่อนเริ่มฤดูทำนา


ด้วยความเชื่อว่า เป็นการขอฝนจากเทวดาเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาจะได้นํ้าทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อไป


ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ : ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย