อย่าปล่อยตัวให้อ่อนแอลงไปตามความสะดวกสบายที่เกิดจากเทคโนโลยี มาทำลายศักยภาพที่จะมีความสุขที่มีอยู่ในตัวเอง


การปล่อยตัวให้อ่อนแอลงไปตามความสะดวกสบายที่เกิดจากเทคโนโลยี โดยมัวเพลิดเพลิน สำเริงสำราญ ขาดการฝึกตนให้เข้มแเข็งอดทนมีภูมิต้านทานความทุกข์ มนุษย์ในยุคเทคโนโลยีนี้ถ้าขาดการฝึกฝนพัฒนาตนเสียแล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะเป็นคนที่มีความสุขยาก และมีทุกข์ได้ง่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้

ฉะนั้น พร้อมกับความเจริญแบบนี้ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องฝึกฝนตนเองให้มีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ มีความหนักแน่นอดทน มีภูมิต้านทานต่อความทุกข์มากยิ่งขึ้น อย่าปล่อยให้ความสะดวกสบายและอิทธิพลการปรนเปรอของเทคโนโลยีมาทำลายศักยภาพที่จะมีมีความสุขที่มีอยู่ในตัวเอง

หนังสือ คนไทยสู่ยุคไอที
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

2,943


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย