ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงแสดงธรรมโปรดพระองคุลิมาล

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย