ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงแสดงธรรมโปรดพระองคุลิมาล

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย