ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จเยือนพระชายาและพระโอรส

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย