ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

...
• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

• ปฏิบัติธรรม สำหรับบุคคลจำพวกที่ 1 อุคฆติตัญญู ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา

• เป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆ สุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• น้ำมันอัลมอนด์พลัล

• ประตูแห่งประโยชน์ (อัตถัสสทวารชาดก)


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย