"วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก"

"วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก"

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ รับสั่งว่า

"ถ้าจะถือว่ามีวันแห่งความรัก ก็ต้องถือวันมาฆบูชา"
วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศความรักอันบริสุทธิ์สูงส่ง

วันมาฆบูชา – วันแห่งความรัก
"วันที่พระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ ในเดือนสาม"

ด้วยทรงมีความรักบริสุทธิ์สูงส่ง ไม่มีเสมอเหมือน "พระพุทธองค์จึงทรงแผ่พระมหากรุณาได้กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขต" ทั้งแก่พรหมเทพ มนุษย์สัตว์ ปรากฏแจ้งชัดใน "พระโอวาทปาติโมกข์ ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชา"

- พึงไม่ทำบาปทั้งปวง
- พึงทำกุศลให้ถึงพร้อม
- พึงรักษาจิตของตนให้ผ่องใส


บาปย่อมก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ผู้ทำและผู้อื่น
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนไม่ให้ทำ"

กุศลย่อมเป็นคุณแก่ผู้ทำและผู้อื่น
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้ทำ"

จิตผ่องใสคือจิตไกลได้จากกิเลสโกรธหลง ที่มีอยู่เต็มโลก
ย่อมให้ความสงบสุขอย่างยิ่งจนถึงเป็นบรมสุข
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้รักษาจิตของตน"

ความรักของพระบรมศาสดา ที่ในวันมาฆบูชาทรงประกาศ เป็นความรักสัตว์โลกที่สูงสะอาด "กราบละอองพระพุทธบาทเป็นพระพร"

"แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๔๙"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  1773 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย