"วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก"

 วิริยะ12  

"วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก"

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ รับสั่งว่า

"ถ้าจะถือว่ามีวันแห่งความรัก ก็ต้องถือวันมาฆบูชา"
วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศความรักอันบริสุทธิ์สูงส่ง

วันมาฆบูชา – วันแห่งความรัก
"วันที่พระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ ในเดือนสาม"

ด้วยทรงมีความรักบริสุทธิ์สูงส่ง ไม่มีเสมอเหมือน "พระพุทธองค์จึงทรงแผ่พระมหากรุณาได้กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขต" ทั้งแก่พรหมเทพ มนุษย์สัตว์ ปรากฏแจ้งชัดใน "พระโอวาทปาติโมกข์ ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชา"

- พึงไม่ทำบาปทั้งปวง
- พึงทำกุศลให้ถึงพร้อม
- พึงรักษาจิตของตนให้ผ่องใส


บาปย่อมก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ผู้ทำและผู้อื่น
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนไม่ให้ทำ"

กุศลย่อมเป็นคุณแก่ผู้ทำและผู้อื่น
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้ทำ"

จิตผ่องใสคือจิตไกลได้จากกิเลสโกรธหลง ที่มีอยู่เต็มโลก
ย่อมให้ความสงบสุขอย่างยิ่งจนถึงเป็นบรมสุข
"พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้รักษาจิตของตน"

ความรักของพระบรมศาสดา ที่ในวันมาฆบูชาทรงประกาศ เป็นความรักสัตว์โลกที่สูงสะอาด "กราบละอองพระพุทธบาทเป็นพระพร"

"แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๔๙"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


   


6,616


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย