"พระพุทธภูมิ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)


<
 "พระพุทธภูมิ"

.. บุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ..

- พึงบำเพ็ญ พุทธการกธรรม ๑๐ ประการ (ทศบารมี) ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

๑. การเสียสละทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญทศบารมี จัดเป็นบารมีขั้นต้น
๒. การเสียสละอวัยวะ เพื่อบำเพ็ญทศบารมี จัดเป็นบารมีขั้นกลาง (อุปบารมี)
๓. การเสียสละชีวิต เพื่อบำเพ็ญทศบารมี จัดเป็นบารมีขั้นสูง (ปรมัตถบารมี)

- พึงประกอบด้วยอัชฌาชัย ๖ ประการ ..

๑. การเห็นโทษในความโลภ อยู่โดยปกติ
๒. การเห็นโทษในความโกรธ อยู่โดยปกติ
๓. การเห็นโทษในความหลง อยู่โดยปกติ
๔. การเห็นโทษในความคลุกคลี อยู่โดยปกติ
๕. การเห็นโทษในการครองเรือน อยู่โดยปกติ
๖. การเห็นโทษในภพและคติทั้งปวง อยู่โดยปกติ

ข้อความจารึก ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์
วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
    
 6,434 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย