";สมาธิ เสากลางแม่น้ำ" (ท่านพ่อลี ธฺมมธโร)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

"สมาธิ เสากลางแม่น้ำ"

" .. "ศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคก็ไม่ค่อยจะยากเท่าไรนัก ปัญญาอันเป็นเบื้องปลายแห่งมรรคก็ไม่ค่อยจะยากเท่าไรนัก ส่วนสมาธิอันเป็นท่ามกลางแห่งมรรคต้องพยายามหน่อย" เพราะเป็นการบังคับปรับปรุงกันในด้านจิตใจ

จริงอยู่ "การทำสมาธินั้น เปรียบเหมือนปักเสาสะพานกลางแม่น้ำ ย่อมเป็นสิ่งลำบาก" แต่เมื่อปักลงได้แล้ว ย่อมเป็นประโยชน์แก่ศึลและปัญญา

- ศึลนั้นเหมือนปักเสาสะพานในฝั่งนี้
- ปัญญาเหมือนปักเสาสะพานข้ามฝั่งโน้น
- แต่ถ้าเสากลางคือ "สมาธิ" ท่านไม่ปักแล้ว "ท่านจะทอดสะพานข้ามแม่น้ำ คือโอฆะสงสารไปได้อย่างไร" .. "

"อานาปานสติ ภาวนามัย"
พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์
(ท่านพ่อลี ธฺมมธโร)

183จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย