"แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนา"

" .. เวลามีเทศน์ที่ไหนเราไม่ค่อยจะได้ปล่อยแหละ "เรื่องจิตตภาวนา" ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนา หรือรากแก้ว "หรือแก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ"

การทำบุญให้ทาน รักษาศีลนี้ "เป็นกิ่งของการภาวนา" ถ้าการภาวนามีหลักมีเกณฑ์ดีเท่าไร เรื่องการทำบุญให้ทานภายนอกนั้นจะมีกำลังดึงดูดกันเอง มีกำลังไปเอง เพราะอำนาจแห่งการภาวนา

ความเชื่อมั่นในจิตของตัวเองจากภาวนานี้ "เป็นเครื่องหนุนให้ทำความดีหนักเข้า ๆ หนักเข้าในเรื่องบุญเรื่องกรรม" ทุกอย่างหนักเข้าไป "การภาวนาจึงเป็นของสำคัญ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=250&CatID=2

5,418จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย