"ปัญญาวุธ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "ปัญญาวุธ"

" .. สติต้องรู้ก่อนว่า "กิเลสคือโลภะ หรือราคะ โทสะ โมหะ" ตัวใดกำลังเข้ามาประชิดติดใจ "เมื่อมีสติรู้ก็ให้ใช้ ปัญญาวุธ คือใช้ปัญญาเป็นอาวุธ" ด้วยความคิดง่าย ๆ ว่า "กิเลสเป็นความเศร้าหมอง"

กิเลสไม่ว่า "ความโลภ ความโกรธ ความหลง นำความมืดมัวเศร้าหมองให้เกิดแก่จิตใจ" ยังให้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปร้อยแปดประการ

"เมื่อปรารถนาความไม่ทุกข์" ต้องไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของ ความโลภ ความโกรธ ความหลง "ต้องไม่โกรธ ต้องไม่หลง ไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเสมอด้วยความไม่สบายใจ ไม่มีอะไรเลยที่มีค่าเสมอกับจิตใจ" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย