วิสาขปฏิบัติบูชา ภาวนาทงเลนเพื่อการละอัตตา

 1000stars  

วิสาขปฏิบัติบูชา ภาวนาทงเลนเพื่อการละอัตตา

11-13 พฤษภาคม ณ ศูนย์ขทิรวัน

มอบลมหายใจแห่งความรักและความสุขแด่ผู้อื่น แบ่งปันความทุกข์มาสู่ตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติที่มีพลานุภาพสูงที่จะยกระดับจิตใจของเรา ให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน ให้ได้บำบัดความเจ็บปวดของผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จัก พร้อมเรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไปการปฏิบัตินี้หากทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุ ณาอย่างจริงใจ นอกจากจะทำให้เราได้ช่วยผู้อื่นแล้ว กลับจะทำให้เราได้ช่วยตัวเองโดยเฉพาะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤต ต่างๆ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

คอร์สภาวนานำโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ

ในกรณีที่ต้องการให้มูลนิธิเช่ารถเดินทางศูนย์ขทิรวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 600 บาท

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 พค
7.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
10.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ
11.00 น. ความรู้พื้นฐานก่อนการฝึกทงเลน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ปรัชญาและเทคนิควิธีในการปฏิบัติทงเลน
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทงเลนเพื่อละอัตตาและช่วยเหลือผู้อื่น
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 12 พค
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บทสวดทงเลนเพื่อเพิ่มพูนเมตตากรุณา การประสานบทสวดนี้กับ ชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทงเลนกับการเผชิญความเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วย
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ชีวิตและการปฏิบัติของโยคี/คุรุอาจารย์ที่ได้เคยปฏิบัติทงเลน
20.00 น. อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ มนตราภาวนาดับทุกข์โศกในสังสารวัฏ
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 13 พค
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. สมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับ5,887


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย