ปฏิบัติธรรมในกาลออกพรรษา (๒๗-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖)

 watsritawee  

เนื่องในกาลออกพรรษา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยกำหนดบวชตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บวชในวันที่ ๒๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ลาศีลในวันที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

ที่มา : https://watsritawee.org

5,962


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย