ไม่หวังผลจากมงคล แต่หวังผลจากการกระทำ


คุณสมบัติของอุบาสกอย่างหนึ่งคือ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ต้องเป็นคนหนักแน่น ไม่หวังผลจากมงคล แต่หวังผลจากการกระทำ ด้วยการเพียรพยายามตามเหตุตามผล

หนังสือ เราจะกู้แผ่นดินอย่างไร ?
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

179


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย