ของคู่กัน

 chai-aroon  

@ ในความสุข ย่อมมีทุกข์ อยู่เสมอ
เราอาจเบรอ อยู่กับสุข ทุกข์ไม่เห็น
มีความทุกข์ ก็สุขได้ วางให้เป็น
ดุจเฉกเช่น ในคำสอน องค์สัมมาฯ
@ เมื่อมีทุกข์ เข้าใจทุกข์ แล้วหาเหตุ
ใช่ปลุกเสก คะนองฟุ้ง คลายทุกข์ได้
หาหนทาง ดับที่เหตุ ทุกอย่างไป
มรรคทั้งหลาย มีองค์แปด ศึกษากัน.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,010


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย