มาฝึกการเป็นผู้ให้ -:- ใบอ่อน .. สิต้องหัด -:-

 ¹  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพาน
ฟังอยู่ด้วยดี ... ย่อมได้ปัญญา

เป็นผู้ไม่ประมาท มีวิจาร คนทำเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ
เป็นผู้หมั่น ...ย่อมหาทรัพย์ได้

คนย่อมได้ชื่อเสียง ...เพราะความสัตย์
ผู้ให้ ...ย่อมผูกมิตรไว้ได้

บุคคล ใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา
มีธรรม ๔ ประการนี้คือ
สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ

บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกhttp://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=15&item=845&items=1&preline=0เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,028

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย