อาจารย์ครับ เมื่อเรารู้เรื่องสัจจะทั้ง 4 แล้ว จะทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นครับ ?

 มหาราชันย์  

อาจารย์ครับ เมื่อเรารู้เรื่องสัจจะทั้ง 4 แล้ว จะทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นครับ ?

นมัสการครับท่าน
เมื่อเรารู้เรื่องสัจจะทั้ง 4 แล้ว
สิ่งที่เราต้องทำให้เข้าใจมากขึ้น
คือเข้าใจว่า เราต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง?

อริยะสัจ 4 คือพระบรมราชโองการ หรือคำสั่ง
สั่งให้เราทำอะไร ทำอย่างไร ทำอะไรก่อนหลัง หรือทำพร้อมกัน

สัมมาทิฏฐิ คือทำความเข้าใจคำสั่งว่า
ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ
ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรเจริญ

สัมมาสังกัปปะ คือการดำริห์จดจ่ออยู่กับคำสั่งว่า
นี่ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์
นี้ความดับทุกข์ นี่ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์
มีสัทธามั่นคงต่อคำสั่ง


สัมมาวาจา คือ การทบทวนคำสั่ง
มีวิตก วิจาร อยู่ในคำสั่ง

สัมมากัมมันตะ คือการปฏิบัติตามคำสั่งให้สำเร็จ
1.ไม่ก่อเวร
2.ยังกุศลให้ถึงพร้อม
3.ไม่กำหนัดในอารมณ์ ไม่โกรธในอารมณ์
4.สละวางทุกสิ่งทุกอย่าง(อุปาทานขันธ์ 5)

สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิตด้วยปีติสุข
อันเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่ง
กิน/ทาน/เสวย ปีติสุข อุเบกขา และกุศลธรรมเป็นอาหาร
ตั้งอยู่ในทิฏฐิธรรมสุขวิหาร มีอริยสัจ 4 เป็นอารมณ์

สัมมาวายามะ คือเพียรใช้คำสั่ง
1.ใช้ละอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิด
2.ใช้ละอกุศลที่เกิดแล้ว ไม่ให้ตั้งอยู่ได้
3.ใช้สร้างกุศลจิตที่ยังไม่เกิด ให้เกิด
4.ใช้สร้างกุศลจิตที่เกิดแล้ว ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์

สัมมาสติ คือเพียรระลึกถึงคำสั่งเพียงอย่างเดียว
สติที่ระลึกถึงคำสั่งเท่านั้น ที่เป็นสัมมาสติ
และที่เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค

สัมมาสมาธิ คือการน้อมจิตน้อมใจจดจ่ออยู่กับคำสั่งเพียงเรื่องเดียว
จดจ่อจนบรรลุฌาน 1-2-3-4
เป็นสัมมาสมาธิที่อิทธิบาท 4 อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว
ทำให้เป็นดุจยานได้แล้ว

จิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขาวรอบ
เป็นจิตที่ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน
เป็นจิตที่หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุติ
หรือหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุติ

หวังว่าคงพอเข้าใจนะครับท่าน

นมัสการครับ
.

6,024

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย