นิวรณ์ธรรม ..... ปัจจัยที่ทำให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง

 หิ่งห้อยน้อย  ปัจจัยให้มนตร์ไม่แจ่มแจ้ง     สคารวะพราหมณ์ เข้าเฝ้า พระสุคต
ผู้งามงด ด้วยปัญญา มหาศาล
ปราศรัยพอ ระลึกถึง กันมานาน
แล้วจึงขาน ปุจฉา แด่ทรงธรรม

หิ่งห้อยน้อย [58.147.121.91] [ วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 07:01 น. ]


จาก .... พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค


[๖๐๑] ครั้งนั้น พราหมณ์ชื่อว่าสคารวะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว
จึงนั่งณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า.


     นำกวี ปีสี่เก้า มาเล่าใหม่
นำธรรมที่ น่าสนใจ ให้ศึกษา
นิวรณ์ธรรม ธรรมที่ให้ มวลมนตรา
ไม่แจ่มแจ้ง ดั่งเจตนา ที่สาธยาย


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,036


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย