อานิสงส์การฟังสวดพระอภิธรรมมาติกา


เมื่อครั้งเข้าพรรษา องค์สมเด็จพระทศพลญาณ เสด็จไปโปรดสงเคราะห์พระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์ โดยเทศนาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ให้พระพุทธมารดาสดับฟัง ทุกวันที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้ว ทรงเทศนาพระอภิธรรม ได้เสด็จลงมาสอนพระสารีบุตร ว่าวันนี้พระองค์ทรงเทศนาพระอภิธรรมถึงตอนไหนแล้ว พระสารีบุตรจึงรู้แจ้งแทงตลอดในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ แล้วได้นำพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ไปสอนพระภิกษุ ทั้ง ๕๐๐ รูป ที่บวชใหม่ในพรรษานั้น เมื่อออกพรรษาก็ทรงเทศนาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ จบพอดี พระพุทธมารดาตั้งอยู่ในโสตาปัตติผล เทวดาพรหมที่ได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนานั้น บรรลุมรรคผล ได้ ๘๐ โกฏิ เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ผู้รู้แต่การก่อนจึงได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพพการี และสงเคราะห์อทิสสมานกายทั้งหลายให้ได้รับกุศลผลบุญ
จะขอกล่าวถึงบุพพกรรมของพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป เมื่อครั้ง ในพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า มีค้างคาว ๕๐๐ ตัว ห้อยโหนอยู่ที่เพดานถ้ำ ณ ภูเขาแห่งหนึ่ง อันเป็นอาวาสแห่งหมู่ภิกษุคณะหนึ่ง เหล่าภิกษุนั้นได้ทำการฝึกสวดสาธยาย พระอภิธรรมอยู่ ค้างคาวทั้ง ๕๐๐ ตัวนั้นได้ยินเสียงพระอภิธรรม ตังเองก็ไม่เข้าใจในความหมายเนื้อความของพระอภิธรรม เหตุเพราะไม่มีธัมมสัญญา แต่มีความยินดีชื่นชมว่าเสียงนี้เสนาะหูนัก จึงได้เผลอปล่อยเท้าที่เกาะเพดานถ้ำ ตกลงมาตายทั้ง ๕๐๐ ตัว พอทำกาลกิริยาแล้วจึงไปอุบัติ ในสวรรค์ทั้ง ๕๐๐ ตน พอครั้นในสมัยพระศาสนาขององค์สมเด็จพระศรีสากยมุณีสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ เทวดาที่ได้เคยเป็นค้างคาวทั้ง ๕๐๐ ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในกรุงสาวัตถี มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระชินสีห์ จึงได้เข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนา เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรมหาเถรเจ้า พระสารีบุตรได้นำพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาสอน พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป พอออกพรรษามาพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด อานิสงส์ของการฟังพระอภิธรรม นี้นำให้ค้างคาวทั้ง ๕๐๐ตัว ได้ไปเกิดเป็นเทวดาตลอดพุทธันดรหนึ่ง แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ พิจารณาพระอภิธรรม จนบรรลุเป็นพระอรหันตขีณาสพเจ้า ทั้ง ๕๐๐ ท่าน หากเราและท่านทั้งหลาย ตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย ย่อมต้องได้อานิสงส์เป็นบุญกุศลมากล้นอย่างแน่นอน ดุจค้างคาวทั้ง ๕๐๐ ตนนั้นโดยทีเดียว
ปัจจุบันนี้วิทยาการก้าวหน้า หาโหลดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ได้ตามโปรแกรม หรือ แอป ต่างๆ ตัวผู้โพสท์ก็ได้ดาวน์โหลดมาฟังเหมือนกัน จึงได้โพสท์ อานิสงส์การฟังสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อให้ผู้เข้ามาอ่านมีศรัทธาปสาทมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้คุณแห่งพระรัตนตรัย คอยตามปกปักรักษาทุกๆท่านในทุกกาลเทอญ
ที่มาจาก หนังสือ อานิสงส์จากพระไตรปิฎก โดย ปุ้ย แสงฉาย
   

5,077


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย