นรกกับสวรรค์

 DhammathaiTeam  

นรกกับสวรรค์


พระธรรมเทศนา เรื่อง นรกกับสวรรค์

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8dEk_MHkwNA

3,013


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย