ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 13

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 13


ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 13

ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( นิโรธ ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. นิพพาน (สิ้นเกิดตาย)
02. ผัสสะดับ เจโตวิมุตติปรากฏ
03. สภาพหน้าตาเจโตวิมุตติ
04. ที่สุดของอวิชชา
05. นิโรธอริยสัจ 1 (อาการดับ)
06. นิโรธอริยสัจ 2 (ทรงความดับ)
07. อารมณ์ของสัญญาเวทยิตนิโรธ
08. จางคลาย
09. ทำลายตัณหาพร้อมทั้งมูลราก
10. สิ่งที่ต้องสร้าง เพื่อให้ถึงการหลุดพ้น
11. ตามรอยอรหันต์
12. สังโยชน์ 10
13. อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ โน้มไปในการสละ

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=luytuzdUlyk

2,963


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย