"กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

 Webmaster  

"กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


YBATofficial Audiovisual

โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

ณ อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
WWW.YBAT.ORG

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mRMQ7hWJV-0

3,009


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย