งานบุญด่วน แจกซีดีนิทานธรรม 22 กันยายน 2553

 somrak    

วันนี้อาตมภาพ ได้รับนิมนต์ให้ สัมโมทนียกถา ในงานถวายภัตตาหารเพล ในวัดประทุมวัน ต.ตรมไพร 22 กันยายน 2553 ซึ่งจะมีญาติโยมจากหมู่บ้านต่างๆ เกือบ 20 หมู่บ้าน มาร่วมเลี้ยง ภัตตาหารเพล ประกอบกับซีดีที่มีไว้หมดแล้ว เพราะอาตมภาพแจกทุกวัน ผู้รับมาก แต่ผู้ให้น้อย จึงทำให้ซีดีพร่องไป ปกติอาตมาภาพไปบรรยาย เทศน์ ที่ไหน จะนำซีดีไปแจกในงานนั้นมากมาย งานนี้ก็เช่นเดียวกัน งานบุญนี้ประมาณ 2000 บาท ซีดี 1 ลัง พร้อมสติกเกอร์ ถ้าผู้ร่วมบริจาคเกิน ก็จะเอาไว้แจกต่อไป ถ้าคุณโยมอยากร่วมบุญเผยแผ่ธรรมด้วยการแจกซีดีนิทานธรรมก็สามารถทำได้ดังนี้

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซีดี ตามกำลังศรัทธาได้ที่

สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
สำนักงาน สาขาศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)

เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธาด่วนที่สุด
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม

เนื่องจากท่านนายก อบต. ได้โทรศัพท์มาแจ้ง ประมาณบ่าย 2 โมงให้ทราบว่า ขอเลื่อนการถวายภัตตาหารเพล จากวันที่ 22 ไปเป็นวันที่ 25 กันยายน 2553 แทน เนื่องจาติดภาระหน้าที่ด่วน

ดังนั้นเพื่อความสะดวกของญาติโยม สามารถจัดซื้อ cd และส่งเป็นพัสดุ EMS ส่งไปที่
พระสมรัก ญาณธีโร สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ขออนุโมทนาบุญ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


อานิสงส์ของธรรมทาน

....ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ว่า

.....แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุด แด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่นั่งติดๆ กันเต็มห้องจักรวาลนี้
ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถา(๒) เพียง ๔ บาท
และจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

.....แม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลี กอปร ด้วยสูปะพยัญชนะอันประณีต เป็นต้น
ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น
ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติด ๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี
ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

.....อนึ่ง ทายกจะถวายเสนาสนะ มีมหาวิหาร หรือโลหปราสาทหลายแสนหลัง
ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

.....การแสดงธรรม การบอกธรรม การฟังธรรม มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าจีวรทาน
บิณฑบาตทาน เสนาสนทาน ทุกอย่าง เพราะว่าชนทั้งหลายจะทำบุญมากมายขนาด นั้นได้
ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมีศรัทธาแล้ว จะถวายข้าวสวยสักทัพพี
ข้าวต้มสักกระบวยก็ยังยาก แม้บุคคลสำเร็จมรรคผล จะสำเร็จอัครสาวกภูมิ
ก็ต้องอาศัยการฟังธรรม

.....อีกประการหนึ่ง ยกเว้นพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว
แม้พระสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตร เป็นต้น ผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาญาณ
สามารถนับเม็ดฝนที่ตกอยู่ตลอดกัปได้ ก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอริยผล มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น โดยลำพังตนเองได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรม จากพระอัสสชิเป็นต้นแล้ว
จึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล และบรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระ ธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา
เพราะเหตุนี้ "ธรรมทานจึงประเสริฐที่สุด" ดังเรื่องปัญหาของท้าวสักกเทวราช (๓)

.....ในสมัยหนึ่ง
ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยเทวดาหมื่นจักรวาลมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครั้นถึงแล้วจึงน้อมนมัสการทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "การให้อะไร
ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งอะไร ชนะรสทั้งปวง ความยินดีในอะไร ชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งอะไร ชนะทุกข์ทั้งปวง"

.....พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพยดา ปรากฏใน ตัณหาวรรค
ธรรมบท ว่า

.....สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
.....สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
.....การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
.....รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
.....ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
.....ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
.....ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายอ้างอิง

(๑) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๕
(๒) คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี อัตราของฉันท์ คือ ๔ บาท เรียกว่า
คาถาหนึ่ง
(๓) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๓


[quote]=iRYNE;93194;1285074483;

โยมส่ง cd เปล่าร่วมด้วยนะเจ้าคะ(10 แผ่น) โมทนา สาธุ ค่ะ

[/quote]

อนุโมทนาบุญคุณโยม ที่ได้ร่วมบุญธรรมทานในครั้งนี้ ถ้าได้รับเมื่อไหร่จะแจ้งให้คุณโยมทราบ ถ้าส่งมาไม่ทันงานนี้ จะนำไปใช้ในงานบุญแจกซีดีต่อไป ซึ่งอาตมาภาพแจกเป็นประจำอยู่เป็นปกติแล้ว ทางวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี fm 106.75 mhz รายการสด เวลา 17.00-18.00 น. ทุกวัน ซึ่งมีคนโทรร่วมรายการ และขอรับซีดีเป็นจำนวนมาก แจกแต่ละเดือน ไม่ตำกว่า 500 แผ่น ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในการเผยแผ่ธรรม

ถ้าคุณโยมท่านได้ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพแจกซีดีธรรมในครั้งนี้ สามารถส่งมาร่วมบุญได้ที่
พระสมรัก ญาณธีโร สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

สามารถดูสถิติการแจกซีดีได้ในเว็บบอร์ด www.phrasomrak.com ได้ และดูรายละเอียดผู้บริจาคได้ที่ เว็บ มีข้อแตกต่างระหว่างคนร่วมบุญถวายซีดีเปล่า กับคนขอรับซีดีธรรม ซึ่งจะมองเห็นถึงค่าใช้จ่าย

เจริญพรอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.comต้นฉบับซีดีนิทานธรรม ชุดที่ 5
แจกในงานถวายภัตตาหารเพล
วัดประทุมวัน ต.ตรมไพร จ.สุรินทร์
25 กันยายน 2553ร่วมสมทบงานบุญนี้ได้
โดยส่งซีดีมาร่วมบุญฯลฯ


รายนามผู้ร่วมบุญ

21/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 100 บาท
22/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 500 บาท
22/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 80 บาท
23/09/53 คุณโยม รัศมี สุนทรา เป็นเจ้าภาพซีดี 200 บาท

ร่วมเจ้าภาพซีดี 880 บาท
ยังขาดเจ้าภาพอีก 1120 บาท

ยอด ณ วันที่ 23/09/53 เวลา 14.30 น.

ถ้าคุณโยม จะร่วมบุญอย่างไร กรุณาร่วมบุญภายในวันนี้เท่านั้น ไม่เกินเวลา 16.00 น. เพราะจำเนินเนินการจัดซื้อ CD และสติ๊กเกอร์ ภายในวันนี้ แต่ซีดีนั้นรับบริจาคไม่จำกัดจำนวน เพราะต้องการจำนวนมาก ในการทำเป็นธรรมทาน ทุกเดือน แจกแต่ละเดือน ไม่ต่ำกว่า 500 แผ่น

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http:www.phrasomrak.com

ติดตามความเคลื่อนไหวผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=8


1. 21/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 100 บาท
2. 22/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 500 บาท
3. 22/09/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพซีดี 80 บาท
4. 23/09/53 คุณโยม รัศมี สุนทรา เป็นเจ้าภาพซีดี 200 บาท

รายรับในการจัดทำซีดี 880 บาท


รายจ่ายในการทำซีดี 2290 บาท
1.cd เปล่า 1740 บาท
2.สติกเกอร์ 550 บาท

ภาพเก็บตกจากงานแจกซีดีนิทานธรรม
ในงานถวายภัตตาหารเพล วัดประทุมวันญาติโยมมารับซีดี


คลื่นมหาชนมาร่วมบุญ

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

ต้นฉบับซีดีนิทานธรรม ชุดที่ 5
แจกในงานถวายภัตตาหารเพล
วัดประทุมวัน ต.ตรมไพร จ.สุรินทร์
25 กันยายน 2553ร่วมสมทบงานบุญนี้ได้
โดยส่งซีดีมาร่วมบุญฯลฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอนุโมทนาบุญนี้ได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=8


เมื่อคืน 25 ก.ย. 2553 เวลา 21.00 น. ท่านพระอาจารย์พิศิษฐ์ ฐิตญาโณ วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้ร่วมบุญ 1200 บาท เนื่องจากว่างานบุญนี้มีญาติโยมร่วมบุญน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เลยได้ช่วยเหลืองานบุญในการเผยแผ่ธรรม โดยให้ธรรมะเป็นทานเป็นการสร้างปัญญาให้ญาติโยม (สร้างคนให้เป็นคนดี ดีกว่าสร้างวัตถุ) พระอาจารย์ได้ช่วยสมทบทุนค่าซีดีในการให้ธรรมทานกระผมในฐานะผู้ดำเนินการจัดทำธรรมทานครั้งนี้ ขออนุโมทนากับพระอาจารย์เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่พระอาจารย์ได้มองเห็นความสำคัญของการเผยแผ่ธรรม และได้ช่วยเหลือมา ขอให้พระอาจารย์เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาตลอดไป สาธุอนุโมทนาบุญ

พระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasomrak.comร่วมแสดงความคิดเห็นอนุโมทนางานบุญนี้ได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39:-22-2553&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8วันนี้ได้รับซีดีเปล่า 10 แผ่นจากคุณโยม ไอยรดา จ.ปทุมธานีแล้ว
ขอนำซีดีทำเป็นธรรมทาน ในงานบุญอื่นต่อไป

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


  3,578 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย