ทอดผ้าป่าเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖)

 watsritawee    6 ก.พ. 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓

ด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความปรารถนาที่จะสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางสโมสรไลออนส์เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือแพทย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนเพื่อสร้างเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวแล้ว

โดยกำหนดให้มีการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ณ วัดศรีทวี โดยมีคณะสงฆ์ร่วมด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ทั่วกัน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย เจริญใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กองผ้าป่าพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
ผู้ประกอบพิธีร่วมรับประทานอาหาร
เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
พระธรรมวชิรากร
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะภาค ๑๖

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

พระครูสิริธรรมาภิรัต
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)

ประธานคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
ไลออน เบญจา พสุหิรัญนิกร
นายกสโมสรไลออนส์ศรีนคร

คณะกรรมการ
๑. ไลออน สาคร ไพรัตนากร
๒. ไลออน วรรณี บุญสัมพันกิจ
๓. ไลออน พิศวง รัษฐปานะ
๔. ไลออน รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
๕. ไลออน สายสวาท เกตุชาติ
๖. ไลออน บังอร สมบัติเทพสุทธิ์
๗. ไลออน เบญจา พสุหิรัญนิกร
๘. ไลออน จุฑามาศ เต้พันธ์
๙. ไลออน กัญญา ไพจิตรวิจารณ์
๑๐. ไลออน กนกพร ธุวะสิน
๑๑. ไลออน ขนิษฐา วิทย์วิบูลรัตน์
๑๒. ไลออน ภาณี เหล่าพงศ์พันธ์
๑๓. ไลออน วันดี โฆษิตกุลพร
๑๔. ไลออน นพรัตน์ หงสุชน
๑๕. ไลออน อมรรัตน์ ลาภานันต์
๑๖. ไลออน สุรีวัลย์ ทรงเลิศ
๑๗. ไลออน พวงเพ็ญ ฉิมพิมล
๑๘. ไลออน อาภาพัชร์ ชาติกุล
๑๙. ไลออน ณัฏฐสุด ตรีสัตยพันธุ์
๒๐. ไลออน สันหทัย แสงศรี
๒๑. ไลออน ปาลิกา จึงไพศาล
๒๒. ไลออน พิมพ์ศรี ผลแรก
๒๓. ไลออน ทิพา ชัยพฤกษ์เดชา
๒๔. ไลออน ละเอียด จันทร์แสงศรี
๒๕. ไลออน วราภรณ์ ศรณรงค์
๒๖. ไลออน สุพร สิทธิรักษ์
๒๗. ไลออน มะลิวัลย์ อู่รังสิมาวงศ์
๒๘. ไลออน มาลินี รุจิภักดิ์
๒๙. ไลออน ดวงพร นุตสถิตย์
๓๐. ไลออน พิมพ์นิภา เลิศยิ่งบุณย์
๓๑. ไลออน เสาวลักษณ์ อนวัชพันธ์
๓๒. ไลออน สุคนธ์ ณ พัทลุง
๓๓. ไลออน วรรณดี เพ็ญกุลจารีต
๓๔. ไลออน จามรี แสนเสนาะ
๓๕. ไลออน มนัญญา ตันติชูศักดิ์
๓๖. ไลออน อภิสมัย จิตคำนึง
๓๗. ไลออน ทรงศรี สมบัติเทพสุทธิ์
๓๘. ไลออน ดวงใจ ภูษิตกิตติคุณ
๓๙. ไลออน เพ็ญศรี เลาหอารีดิลก
๔๐. ไลออน ละมัย โกศลกุล
๔๑. ไลออน พล.ต. ฐกร เนียมรินทร์
๔๒. ไลออน อัปสร ขยันการนาวี
๔๓. ไลออน จิราภรณ์ บุญชูวงศ์
๔๔. ไลออน สิรดาภัทร์ รุ่งโรจน์รัตกุล
๔๕. ไลออน ศิริพร เรืองวัฒนกุล
๔๖. ไลออน จักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์
๔๗. ไลออน สาลีวรรณ์ จุติโชติ
๔๘. ไลออน สุวรรณี ว่องชล
๔๙. ไลออน ประภา ชยันต์เกียรติ
๕๐. ไลออน วรดี เลิศไกร
๕๑. ไลออน จุฬาลักษณ์ ฝอยทอง
๕๒. ไลออน พาชื่น นาคสั้ว
๕๓. ไลออน สิริวรรณ อินทวิมล
๕๔. ไลออน พวงผกา แซ่อื้อ

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org   


ที่มา : https://watsritawee.org


  3,683 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย