โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

 naparats    7 ม.ค. 2566


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
...........................................
กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่
" รุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ "
🟢ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (๑๕ วัน)
📌ณ พระอุโบสถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
...........................................
🔴วันรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
...........................................
🔴วันสอบท่องคำขออุปสมบท : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
...........................................
🟤วันรายงานตัว และปลงผม : วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. - ลงทะเบียน / ตรวจ atk / ทำความสะอาดกุฏิที่พัก
🕜เวลา ๑๓.๓๐ น. - พิธีปลงผมนาค
🕞เวลา ๑๕.๓๐ น. - ซ้อมขานนาค
...........................................
🟢วันอุปสมบท : วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
🕗เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - พิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา
🕚เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร
🕧เวลา ๑๒.๓๐ เป็นต้นไป - พิธีอุปสมบท ชุดละ ๓ รูป (๖ ชุด)
...........................................
📱ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⤵️
🙏ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗
🙏พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓
🙏พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙
🙏พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔
...........................................
📌หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว
.........................................
บวชกาย - บวชใจ
🌕 บวชกาย
คือบวชตามรูปแบบ
โกนหัว ขูดคิ้ว นุ่งเหลือง ห่มเหลือง
🌕 บวชใจ
คืออธิษฐานใจ ตั้งใจงดเว้น
ไม่ทำอะไรที่เป็นการขัดต่อหลักคำสอน
ของพระพุทธเจ้า
🌕 ทุกคนมีโอกาสบวชใจด้วยกันทั้งนั้น
แล้วบวชใจนี่แหละได้อานิสงส์มาก
ได้ประโยชน์มาก เพราะว่าบวชนาน
ไม่ได้บวช ๓ เดือน
หรือ ไม่ได้บวช ๑๕ วัน
แต่ว่าบวชกันไปตลอดชีวิตทีเดียว
-ปัญญานันทภิกขุ-


บวชกาย - บวชใจ
🌕 บวชกาย
คือบวชตามรูปแบบ
โกนหัว ขูดคิ้ว นุ่งเหลือง ห่มเหลือง
🌕 บวชใจ
คืออธิษฐานใจ ตั้งใจงดเว้น
ไม่ทำอะไรที่เป็นการขัดต่อหลักคำสอน
ของพระพุทธเจ้า
🌕 ทุกคนมีโอกาสบวชใจด้วยกันทั้งนั้น
แล้วบวชใจนี่แหละได้อานิสงส์มาก
ได้ประโยชน์มาก เพราะว่าบวชนาน
ไม่ได้บวช ๓ เดือน
หรือ ไม่ได้บวช ๑๕ วัน
แต่ว่าบวชกันไปตลอดชีวิตทีเดียว
-ปัญญานันทภิกขุ-


  3,715 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย