ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม

 พระสุพิน    6 ก.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเฉพาะกิจเร่งด่วนจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม

โครงการจัดตั้งสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนไว้ในมาตรา ๔๐ ว่า

“ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ...” และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิ จการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ประกาศใช้เมื่อ๗ มีนาคม ๒๕๔๓) มาตรา ๒๕ความว่า
“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเ สียงและวิทยุโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องดำเนิน การในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงใ นกิจการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ด้วยเหตุข้างต้น วัดเทียบศิลารามจึงได้ทำโครงการสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัด เทียบศิลาราม คลื่น FM103.75 MHz. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติและประชาชนในสังคมตามบ ทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยอิงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้สถานีวิทยุชุมชนเพือพระพุทธศาสนาฯได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่นับวันจะ ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทยที่จะค่อย ๆ ห่างศีลธรรมไปทุกทีรวมถึงปัญหายาเสพติดให้โทษที่คุกคามเยาวชนไทย

ทุกวันนี้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในบ้านเรามีการจัดทำรา ยการออกเผยแพร่จำนวนมากขึ้นในทางกลับกันรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ดีและเป็นประโ ยชน์ต่อสังคมกลับมีน้อยลงปัญหาในสังคมบางเรื่องแทนที่จะได้รับ การแก้ไขกลับกลายเป็นถูกซ้ำเติมโดยสื่อมวลชน

คลื่น “103.75” มีความประสงค์ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กับพระศาสนาให้มากขึ้นโดยการจัดทำรายการธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะนำเสนอแนวคิดที่ให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายไม่น่าเบื่อ ทั้งยังนำสาระประโยชน์และความรู้ในด้านต่าง ๆมาเผยแพร่ให้กับประชาชน เช่น ด้านสุขภาพทั้งกาย และจิต, ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำเน ินชีวิตให้เกิดความสงบสุขของสังคม

ในการนี้คลื่น “103.75” จะให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ทั้งทางอาณาจักร และศาสนจักรเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมพร้อมท ั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาต ิไทยเพื่อรักษาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์
๑.เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของชาติ
๓.ปลูกฝังให้ประชาชนทีทัศนคติค่านิยมที่เป็นธรรม ดีงาม สร้างสรรค์ รักและรับผิดชอบต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รู้ในพระคุณของแผ่นดินและบรรพบุรุษ
๔.ส่งเสริมนโยบายและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติทั้งทางด้านการศึกษา การปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม
๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
๖.เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารจากรัฐบาล ไปสู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องรวดเร็ว
๗.สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมหลักการศึกษาที่มุ ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” เพื่อพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตทั้งด้านการอาชีพและการอน ามัยโดยเสมอภาค
๘.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในก ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่นที่เป็นประ โยชน์ต่อสังคมโดยรวม
๙.ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกา รเมืองและไม่มุ่งหวังกำไรในเชิงธุรกิจ
๑๐.เป็นการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
ทางวัดต้องทำการจัดตั้งใหม่จัดซื้อใหม่ทั้งหมด ราคา 240,000 บาท

1.สายสัญญาณ
2.แผงส่งสัญญาณ
3.คอมพิวเตอร์
4.เครืองมิกซ์เสียง
5.ไมค์
6.เครื่องส่งสัญญาณ
7.เครื่องเอ็กซิเตอร์

สาเหตุเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นเกิดอยู่ในช่วงฝนตกหนักฟ้าฝ่าไปทั่วทำให้วิทยุของวัดและวิทยุที่อยู่ใกล้เคียง 3-5 สถานีต่างก็โดนฟ้าฝ่ากันทั้งหมด ทำให้คณะนี้วิทยุของวัดไม่สามารถออกอากาศได้เลยเกือบเดือนแล้ว อาตมาส่งไปซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ทางช่างบอกว่าถึงได้ก็เสียงจะไม่ดีเหมือนเดิมเสียดายค่าซ่อมทางที่ดีควรจัดซื้อใหม่เลยราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วอาตมาไม่เคยมีเงินติดตัวเลยจึงลำบากมาก อาตมาจึงใคร่บอกบุญหาเจ้าภาพช่วยสานต่ออุดมการณ์และเจตนารมณ์ของอาตมาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 08.5657.8676
อีเมล์pra_attasanto@hotmail.com


หรือบริจาคที่พระสุพิน อัตตสันโต
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-16077-9


เจตนาและอุดมการณ์ในการจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม FM103.75Mz เปิดการจัดรายการธรรมะล้วนๆ ไม่มีเปิดเพลงเลยตลอดมา
ไม่เคยมีสปอนเซอร์ขั้นรายการเปิดตั้งแต่เวลา 05.-23.00 น. ทุกวัน ค่าใช่จ่ายที่ผ่านมาทั้งค่าไฟค่าซ่อมบำรุง อาตมาต้องหามาใช้เองทั้งสิ้น จะมีบ้างในบางครั้งที่มีโยมช่วยเหลือบ้างทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา 4-5 ปี พอประคับประคองสถานีให้อยู่ได้ แต่มา ณ บัดนี้มันหนักเหลือเกินเกินกำลังที่อาตมาจะดำเนินการผู้เดียวได้จึงขอวิงวอนเมตตาจากผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ของการจัดตั้งวิทยุในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติด้วย อาตมาไม่มีวัดถุสิ่งของใดๆ ที่จะตอบแทนท่านทั้งหลายจะมีเพียงแค่ใจและอุดมการณ์ที่ดีต่อพระศาสนาจะมอบให้ท่านเท่านั้น


อาตมาภาพขอเชิญชวนวิงวอนขอความเมตตาจากท่านได้มาช่วยกันจัดตั้งวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระศาสนากันดูบ้างหลังจากที่เราจัดสร้างกันมาแล้วในหลายๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น กุฎิ.ศาลา.พระอุโบสถ์.พระพุทธรูป.และอีกมากมายที่เราเคยสร้างเคยทำมากันแล้ว อาตมาว่าการเผยแผ่การให้ธรรมทานนี้สามารถพัฒนาให้คนเป็นคนดีอย่างถาวรยั่งยืนได้ตลอด เมื่อคนเป็นคนดีแล้วประเทศชาติศาสนาก็ย่อมที่จะได้รับผลดีแน่นอน


การให้ธรรมทานครั้งนี้ที่ว่าไร้ขอบเขตเพราะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดี่ยวอย่างที่เราถวายพระไตรปิฏก,หรือหนังสือธรรมะต่างๆ, แต่อันนี้เป็นสัญญาณเสียงคลื่นเสียง ซึ่งสามารถไปได้ทุกซอกมุม แม้ตามท้องทุ่งนาตามไร่ตามเขา แม้ในเมืองไปได้หมดไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดจริง ได้บุญกุศลตลอดเวลา จึงควรค่าแก่การลงทุนทำบุญอย่างยิ่ง


ขอผู้ใจบุญผู้มีปัญญากว้างไกลทั้งหลายมาช่วยอาตมาด้วยเทอญ


ขอช่วยพิจารณาอาตมาด้วยเทอญ


  3,402 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย