พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเฉพาะกิจเร่งด่วนจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม

โครงการจัดตั้งสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนไว้ในมาตรา ๔๐ ว่า

“ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ...” และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิ จการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ประกาศใช้เมื่อ๗ มีนาคม ๒๕๔๓) มาตรา ๒๕ความว่า
“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเ สียงและวิทยุโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องดำเนิน การในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงใ นกิจการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ด้วยเหตุข้างต้น วัดเทียบศิลารามจึงได้ทำโครงการสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัด เทียบศิลาราม คลื่น FM103.75 MHz. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติและประชาชนในสังคมตามบ ทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยอิงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้สถานีวิทยุชุมชนเพือพระพุทธศาสนาฯได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่นับวันจะ ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทยที่จะค่อย ๆ ห่างศีลธรรมไปทุกทีรวมถึงปัญหายาเสพติดให้โทษที่คุกคามเยาวชนไทย

ทุกวันนี้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในบ้านเรามีการจัดทำรา ยการออกเผยแพร่จำนวนมากขึ้นในทางกลับกันรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ดีและเป็นประโ ยชน์ต่อสังคมกลับมีน้อยลงปัญหาในสังคมบางเรื่องแทนที่จะได้รับ การแก้ไขกลับกลายเป็นถูกซ้ำเติมโดยสื่อมวลชน

คลื่น “103.75” มีความประสงค์ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กับพระศาสนาให้มากขึ้นโดยการจัดทำรายการธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะนำเสนอแนวคิดที่ให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายไม่น่าเบื่อ ทั้งยังนำสาระประโยชน์และความรู้ในด้านต่าง ๆมาเผยแพร่ให้กับประชาชน เช่น ด้านสุขภาพทั้งกาย และจิต, ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำเน ินชีวิตให้เกิดความสงบสุขของสังคม

ในการนี้คลื่น “103.75” จะให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ทั้งทางอาณาจักร และศาสนจักรเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมพร้อมท ั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาต ิไทยเพื่อรักษาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์
๑.เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของชาติ
๓.ปลูกฝังให้ประชาชนทีทัศนคติค่านิยมที่เป็นธรรม ดีงาม สร้างสรรค์ รักและรับผิดชอบต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รู้ในพระคุณของแผ่นดินและบรรพบุรุษ
๔.ส่งเสริมนโยบายและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติทั้งทางด้านการศึกษา การปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม
๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
๖.เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารจากรัฐบาล ไปสู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องรวดเร็ว
๗.สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมหลักการศึกษาที่มุ ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” เพื่อพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตทั้งด้านการอาชีพและการอน ามัยโดยเสมอภาค
๘.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในก ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่นที่เป็นประ โยชน์ต่อสังคมโดยรวม
๙.ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกา รเมืองและไม่มุ่งหวังกำไรในเชิงธุรกิจ
๑๐.เป็นการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

DT08390
พระสุพิน
6 ก.ค. 2554 เวลา 13:47 น.

โพสต์: 22
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 0
ทางวัดต้องทำการจัดตั้งใหม่จัดซื้อใหม่ทั้งหมด ราคา 240,000 บาท

1.สายสัญญาณ
2.แผงส่งสัญญาณ
3.คอมพิวเตอร์
4.เครืองมิกซ์เสียง
5.ไมค์
6.เครื่องส่งสัญญาณ
7.เครื่องเอ็กซิเตอร์

สาเหตุเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นเกิดอยู่ในช่วงฝนตกหนักฟ้าฝ่าไปทั่วทำให้วิทยุของวัดและวิทยุที่อยู่ใกล้เคียง 3-5 สถานีต่างก็โดนฟ้าฝ่ากันทั้งหมด ทำให้คณะนี้วิทยุของวัดไม่สามารถออกอากาศได้เลยเกือบเดือนแล้ว อาตมาส่งไปซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ทางช่างบอกว่าถึงได้ก็เสียงจะไม่ดีเหมือนเดิมเสียดายค่าซ่อมทางที่ดีควรจัดซื้อใหม่เลยราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วอาตมาไม่เคยมีเงินติดตัวเลยจึงลำบากมาก อาตมาจึงใคร่บอกบุญหาเจ้าภาพช่วยสานต่ออุดมการณ์และเจตนารมณ์ของอาตมาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 08.5657.8676
อีเมล์pra_attasanto@hotmail.com


หรือบริจาคที่พระสุพิน อัตตสันโต
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-16077-9

พระสุพิน 6 ก.ค. 2554 เวลา 13:47 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

เจตนาและอุดมการณ์ในการจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม FM103.75Mz เปิดการจัดรายการธรรมะล้วนๆ ไม่มีเปิดเพลงเลยตลอดมา
ไม่เคยมีสปอนเซอร์ขั้นรายการเปิดตั้งแต่เวลา 05.-23.00 น. ทุกวัน ค่าใช่จ่ายที่ผ่านมาทั้งค่าไฟค่าซ่อมบำรุง อาตมาต้องหามาใช้เองทั้งสิ้น จะมีบ้างในบางครั้งที่มีโยมช่วยเหลือบ้างทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา 4-5 ปี พอประคับประคองสถานีให้อยู่ได้ แต่มา ณ บัดนี้มันหนักเหลือเกินเกินกำลังที่อาตมาจะดำเนินการผู้เดียวได้จึงขอวิงวอนเมตตาจากผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ของการจัดตั้งวิทยุในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติด้วย อาตมาไม่มีวัดถุสิ่งของใดๆ ที่จะตอบแทนท่านทั้งหลายจะมีเพียงแค่ใจและอุดมการณ์ที่ดีต่อพระศาสนาจะมอบให้ท่านเท่านั้น

พระสุพิน 6 ก.ค. 2554 เวลา 13:48 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 2

อาตมาภาพขอเชิญชวนวิงวอนขอความเมตตาจากท่านได้มาช่วยกันจัดตั้งวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระศาสนากันดูบ้างหลังจากที่เราจัดสร้างกันมาแล้วในหลายๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น กุฎิ.ศาลา.พระอุโบสถ์.พระพุทธรูป.และอีกมากมายที่เราเคยสร้างเคยทำมากันแล้ว อาตมาว่าการเผยแผ่การให้ธรรมทานนี้สามารถพัฒนาให้คนเป็นคนดีอย่างถาวรยั่งยืนได้ตลอด เมื่อคนเป็นคนดีแล้วประเทศชาติศาสนาก็ย่อมที่จะได้รับผลดีแน่นอน

พระสุพิน 7 ก.ค. 2554 เวลา 13:51 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 3

การให้ธรรมทานครั้งนี้ที่ว่าไร้ขอบเขตเพราะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดี่ยวอย่างที่เราถวายพระไตรปิฏก,หรือหนังสือธรรมะต่างๆ, แต่อันนี้เป็นสัญญาณเสียงคลื่นเสียง ซึ่งสามารถไปได้ทุกซอกมุม แม้ตามท้องทุ่งนาตามไร่ตามเขา แม้ในเมืองไปได้หมดไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดจริง ได้บุญกุศลตลอดเวลา จึงควรค่าแก่การลงทุนทำบุญอย่างยิ่ง

พระสุพิน 11 ก.ค. 2554 เวลา 06:24 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 4

ขอผู้ใจบุญผู้มีปัญญากว้างไกลทั้งหลายมาช่วยอาตมาด้วยเทอญ

พระสุพิน 16 ก.ค. 2554 เวลา 06:55 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 5

ขอช่วยพิจารณาอาตมาด้วยเทอญ

พระสุพิน 21 ก.ค. 2554 เวลา 18:53 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 6

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1512 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย