ผ้าป่ามหากุศลสละทรัพย์ชำระหนี้สงค์ ทำนุบำรุงอาคารก่อนเข้าพรรษ

 supanyo666    10 มิ.ย. 2563

อนึ่ง การทอดผ้าป่าในครั้งนี่เพื่อชำระหนีสินของทางวันก่อนอาตมาภาพนั้นจะมารับตำแหน่ง และการดูแลจัดการสิ่งของก็ก็ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบทางวัดก็มีภาระค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในแต่ละเดื่อด นำ้ไป ไวไฟเติมมือภือ จึงขอความอนุเคารฺ์หจากท่านผู้อ่านและท่ายผู้มีจิตศรัจธา เมตตาต่วัดหากมีสิ่งได้ไม่ถูกต้องผิดพลาด ประกาศ
  3,526 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย