ร่วมบุญสร้างกำแพงวัดตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 sawfikama@gmail.com    31 มี.ค. 2563

📌#ช่วยกันแชร์ช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิต

#ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างกำแพงวัด
ช่องละ ๑,๐๐๐ บาท ๒๕ ช่อง
📌#วัดตลิ่งชันอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
📌เจริญพรญาติโยมทุกท่าน ด้วยวัดตลิ่งชัน
มีความจำเป็นเร่งด่วนมาขอบอกบุญกับญาติโยมทุกท่าน เรื่องการสร้างกำแพงด้านหน้าวัด ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงด้านหน้าวัด ได้ทรุดโทรมลงไปมากตามกาลเวลา ทางวัดมีความจำเป็นต้องการที่จะทำการก่อสร้างกำแพงใหม่ เป็นแบบกำแพงโบราณ จำนวนทั้งหมด ๒๕ ช่อง ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว โดยเริ่มมีการปรับพื้นที่และทุบรื้อกำแแพงเก่าออก และเริ่มก่อสร้างกำแพงใหม่ ดังนั้นอาตมาจึงขอบอกบุญเร่งด่วนในครั้งนี้กับญาติโยมทุกท่าน ได้พิจารณาร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดในการก่อสร้างกำแพงโบราณในครั้งนี้
# ตามรายละเอียดดังนี้
๑. เจ้าภาพกำแพง ช่องละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ ช่อง ๒๕,๐๐๐ บาท
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาดังนี้
๑. เจ้าภาพตามกำลังศรัทธา อิฐโบราณ ก้อนละ ๑.๘๐ บาท จำนวน ๗,๐๐๐ ก้อน ๑๒,๖๐๐ บาท
๒. ปูน ถุงละ ๑๐๐ บาท ใช้จำนวน ๕๐ ถุง ๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าเหล็กและอุปกรณ์อื่น ๆ
๔. ค่าแรงวันละ ๔๐๐ บาท
ญาติโยมทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาหรือรับเป็นเจ้าภาพ

📌สามารถโอนปัจจัยการร่วมทำบุญมาได้ที่
#ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020-22-7254-156
.หรือพร้อมเพย์ 065-361-7820

#.อานิสงส์ การสร้างกำแพงวัดทำให้ผู้สร้างมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีทรัพย์สินที่มั่นคงปลอดภัย ปราศจากสัพพภัยทั้งปวง ทั้งปัจจุบันชาติ และอนาคตกาลภายภาคหน้า และผู้ที่ได้ร่วมสร้างป้ายชื่อวัด จะทำให้ผู้สร้าง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจบริวาร เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น และเป็นที่รักของคนและเทวดาทั้งหลาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาตมาภาพ โทร 065-361-7820
หรืออีเมล mrsawfee2499@gmail.com
ญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาแล้วต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรก็สามารถติดต่อขอรับได้ ทางวัดยินดีที่ออกให้ญาติโยมทุกท่าน ขอขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน
ขออานิสงค์แห่งการสร้างทานบารมีนี้ จงเป็นพลปัจจัย ปกป้อง คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ให้ได้รับความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : DT018702


  4,684 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย