ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ พุทธวจน

 คนมีสติ    22 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ พุทธวจน
[ธรรมและวินัย (ภาษาบาลี-ไทย) ฉบับที่ ๑ – ๓๓]
ด้วยวัดนาป่าพง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ลำลูกกาคลอง 10 จังหวัดปทุมธานี โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
พระธรรมกถึก ผู้ทำการเผยแผ่ ถ่ายทอดคำสอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดา เพราะพระองค์ได้ทรงตรัสยืนยันด้วยพระองค์เองว่า คำสอนเหล่านั้น บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วทั้งเนื้อความและพยัญชนะ ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์วัดนาป่าพงได้ริเริ่มโครงการจัดทำหนังสือพุทธวจน ในส่วนที่เป็นเฉพาะธรรมและวินัยอันพระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ตลอด 45 ปีนับแต่ทรงตรัสรู้ โดยในการจัดทำครั้งนี้ มูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดพิมพ์ ตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพ ตามที่คณะสงฆ์และกลุ่มอาสาสมัครได้ทยอยตรวจทานเสร็จครั้งละฉบับ จนครบ 33 ฉบับ โดยจัดพิมพ์ขั้นต่ำจำนวน 2,000 เล่ม / ฉบับ เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาดประมาณ A4 พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี ราคาเฉลี่ยเล่มละ 400 บาท ข้อความด้านในมีทั้งภาษาบาลีอยู่ด้านซ้ายและภาษาไทยอยู่ด้านขวา จัดเรียงหัวข้อให้ตรงกัน เพื่อความสะดวกต่อการตรวจค้น และเทียบเคียงทั้งสองภาษา
พร้อมกัน
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะสงฆ์วัดนาป่าพงในการเผยแผ่ธรรมะที่เป็นพุทธวจนด้วย
สื่อต่างๆ ให้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ เพราะเล็งเห็นว่า ภาระหน้าที่ในการดำรงพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นและสืบต่อไปนั้น ไม่ได้ผูกจำกัดอยู่แต่เพียงเฉพาะพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายด้วยดังนั้น มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้โปรดมาร่วมกันสืบทอดกัลยาณวัตร ให้แพร่หลายออกไป ด้วยการศึกษาและปฏิบัติแต่คำสอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดา ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาคำสอนที่ถูกต้องให้ดำรงคงอยู่ต่อไปแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้คนได้บรรลุธรรมที่ถูกต้อง เป็นการสร้างประโยชน์สุขอันมากให้เกิดแก่มหาชนทั้งหลาย โดยท่านสามารถรับเป็นเจ้าภาพเพื่อพิมพ์หนังสือดังกล่าวได้ในราคาเล่มละ 400 บาท หรือตามแต่กำลังปัจจัยจะอำนวย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์” ธนาคารกสิกรไทย/ออมทรัพย์ สาขาโลตัสลำลูกกา คลองหก
เลขที่บัญชี 654 - 2 08000 - 9
ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงยังประโยชน์ให้ท่าน ได้มีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกและทางธรรม
ได้สำเร็จมรรคผล เป็นอริยบุคคลตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้าง โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
“ ดูกรอานนท์ ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้(มรรค ๘) มีขึ้นในยุคแห่งบุรุษใด...บุรุษนั้น ชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย...เราขอกล่าวย้ำกะเธอว่า...เธอทั้งหลาย อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย ” (ม. ม. ๑๓/๔๒๖/๔๖๓)
ผู้ประสานงาน - คุณอู๊ด (089-159-0100), คุณต่าย (088-494-8083), คุณน้ำฝน (081-834-6830)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
http://203.114.103.68/buddhakos/buddhavacana_book.pdf
http://www.buddhakos.org/
ขอเชิญร่วมทำหนังสือสวดมนต์ พุทธพยากรณ์ภัยพิบัติโลก,คัมภีร์กับป์สุดท้าย, ติดต่อรชต 0800203035 ขอกุศลผลบุญจงมีแด่ท่าน


  3,659 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย