รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป วันที่ ๒๖ พฤ

 importshoppings    9 มิ.ย. 2554

รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)

โดย..คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๑๕ วัน)

********************************แจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน.......รูป เป็นเงิน.........บาท

(เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา)

กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยว่า... เจ้าภาพสามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

หรือ เจ้าภาพไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมงาน

ติดต่อสอบถามและสมัครบวชได้ที่ :

วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

๐๘๑ ๘๖๕ ๒๔๑๔

๐๘๙ ๗๔๑ ๘๗๖๕

๐๘๒ ๒๑๙ ๒๗๕๗

และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

************************************

** ท่านผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถนำอาหารคาวหวาน ข้าวหม้อแกงหม้อ ผลไม้ น้ำดื่มต่างๆ มาร่วมงานได้ครับในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔


และยังสามารถนำอาหารคาวหวานมาร่วมบุญบวชพระเฉลิมพระเกียรติฯในช่วงระยะเวลา ๑๕วันได้ตลอดครับ


************************************กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบท ๘๕ รูป และบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. นาคทั้ง ๘๕ ท่านและผู้บวชพราหมณ์รักษาศีลแปด ๑๕๐ ท่าน

รายงานตัว ลงทะเบียน ที่วัดป่ามะไฟ

เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีปลงผมนาคทั้ง ๘๕ ท่าน

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีทำขวัญนาควันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ น. นาคทั้ง ๘๕ ท่านพร้อมกันที่วัดป่ามะไฟ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีให้โอวาทนาคและพิธีเปิดโครงการ

โดย พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค ๑๒ กรรมการมหาเถรสมาคม

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

นาคและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีแห่นาค รอบอุโบสถ และมอบผ้าไตร

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)

ผู้บัญชาการทหารบกมณฑลที่ ๑๒

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร

โดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดังนี้...

๑. อุโบสถวัดป่ามะไฟ จำนวน ๔๐ รูป

โดยมี พระราชภัทรธาดา เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูสิริพัฒนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูประโชติปริยัติคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

๒. อุโบสถวัดท้าวอู่ทอง จำนวน ๔๐ รูป

โดยมี พระครูวชิรกัลยาณคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูอาทรธรรมโสภิต เป็นพระอุปัชฌาย์

๓. อุโบสถวัดบึง จำนวน ........รูป

โดยมี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูโสภณเวฬุภิทักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น - นั่งสมาธิ

ฟังบรรยายธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน

โดยพระครู ภาวนาธรรมธารี

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. ออกบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๓๐- ๐๙.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา ๑๗.๐๐- ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับบาตรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐- ๑๗.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๐๗.๓๐- ๐๙.๐๐ น. พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงาน

โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แสดงปัจฉิมนิเทศและพิธีลาสิกขา

โดยพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี*****************************************

หมายเหตุ

-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-ผู้บวชพราหมณ์รักษาศีลแปด จำนวน ๑๕๐ ท่าน สามารถปฏิบัติธรรม ตามวันเวลาที่สะดวก

-ทางวัดป่ามะไฟจัดเตรียม มุ้งกรด สำหรับปฏิบัติธรรมให้ (ในกรณีที่พักไม่พอ)

-ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

-เข้า download ใบสมัครบวชพระได้ที่ "เมนูดาวน์โหลดหน้าแรกของเว็บไซต์วัดป่ามะไฟ"

หรือคลิ๊กลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&catid=2442&fid=9204&detail

-แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กเข้าดูได้ที่ลิงค์ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=294721

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=273267
  3,470 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย