(ปิดกระทู้) วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอบอกบุญเชิญร่วมทำบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัด

 peechaho.com    6 มิ.ย. 2554

 เชิญร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อที่ดินถวาย..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ขณะนี้..ทางวัดปงใต้ ได้มีการบอกบุญ แด่ศรัทธา..นักศีล นักบุญ ทั้งหลาย ว่าทางวัดได้มีการร่วมใจกับศรัทธา หมู่บ้านปงใต้ ได้มีการร่วมซื้อที่ดิน พื้นที่ต่อจากที่ดินของวัดปงใต้ ด้านทิศตะวันตก เพื่อจะขยับขยายให้พื้นที่ของวัดที่คับแคบ ได้มีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อจะใช้ประโยชน์ ก่อสร้างสถานวัตถุสงฆ์ และใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พร้อมกับใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของวัด...จึงบอกบุญมายัง..ผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทั้งหลาย และเหล่าท่าน..นักศีล นักบุญ ทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้..เพื่อสร้างพุทธะสถาน ถาวรวัตถุประโยชน์ต่างของวัดปงใต้ สาเหตุคือ..พื้นที่เดิมของวัดปงใต้ มีพื้นที่บริเวณของวัดค่อนข้างน้อย และคับแคบไม่สามารถจะสร้างหรือพัฒนาขยับขยายให้เจริญได้ จึงมีการขอบอกบุญมาถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทั้งหลาย ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ มา ณ โอกาสนี้ ทั่วกัน ณ.ตอนนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ การได้ร่วมใจกันซื้อที่ดินถวายวัด..ในครั้งนี้ ถือว่าได้่ช่วยกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับพระศาสนาและบำรุงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญแด่..ท่านนักบุญทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ทั่วกัน...

นักศีล นักบุญ ท่านได้..ที่มีความปราถนาประสงค์ต้องการจะร่วมถวายปัจจัยสมทบเป็นเจ้าภาพ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ ให้ติดต่อทางวัดปงใต้ โดยทาง..ท่านพระครู พิมลพิพัฒนกิจ ( ตำแหน่ง ท่านพระคุณเจ้าอาวาส วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง)

พื้นที่ดินทั้งหมด จำนวน 3 ไร่ เท่ากับ 1,200 ตารางวา ราคาที่ดิน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) คิดเฉลี่ยอัตราต่อหน่วยตารางวา เป็น..ตารางวาละ 500 บาท ( ขอเชิญ..นักบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศานาทั้งหลาย ร่วมทำบุญสมทบซื้อที่ดินถวายวัด ในตารางวาละ 500 บาท )

 บัญชี ร่วมบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา..สบตุ๋ย ลำปาง
ประเภทบัญชี สะสมออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
หมายเลขบัญชี : 255-0-95219-2

เบอร์ โทร.0871769579
 

หมายเหตุ : ถ้านักบุญท่านใด ได้ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธาช่วยเป็นเจ้าภาพ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ หรือได้ร่วมทำบุญใดๆกับทางวัด.. ถ้ามีความประสงค์จะรับไปอนุโมทนาบุญบัตร หรือใบอนุโมทนาบุญ ก็แจ้งจำนงขอรับ..ใบอนุโมทนาบุญ,อนุโมทนาบัตร ได้ที่..ท่านพระคุณเจ้าอาวาส (พระครูพิมลพิพัฒนกิจ) ได้ทุกเวลา แด่..ท่านนักบุญที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดปงใต้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ข้างบน

 (ลงบันทึก..แจ้งข่าวบอกบุญ ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2554) 

อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเองและเป็นที่ดินที่มีทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อนไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

อานิสงส์ส่วนหนึ่งอันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดีสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต
และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย
และมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดิน
เป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา
เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้าปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ดิน
หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบแย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

หมายเหตุ...ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วนตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทานอันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานับประการ

อานิสงส์การถวายปัจจัย
(เงิน ไม่ใช่ปัจจัย ๔) ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึกทำให้ได้อานิสงส์..คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนาช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้าให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา 

 วีดีโอ เกี่ยวกับงานบุญต่างๆ ของทาง..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

1) http://www.youtube.com/watch?v=LgCz49lKoZI&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 1)
2) http://www.youtube.com/watch?v=sr06vEHeC5Y&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 2)
3) http://www.youtube.com/watch?v=O0tc0iyncn8&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 3)
4) http://www.youtube.com/watch?v=K6_pqXERhfk&feature=related วีดีโอ..งานพิธีฉลองสมโภช หอระฆัง (คลิป 1)
5) http://www.youtube.com/watch?v=66GpT8SgWwY&feature=related วีดีโอ..ประธานเปิด พิธีฉลองสมโภช หอระฆัง (คลิป 2)

 เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ..สมทบทุนซื้อที่ดินถวาย..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ได้ที่..ท่านพระคุณเจ้าอาวาส พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
เบอร์โทร.0871769579
( ขอเชิญ..นักบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศานาทั้งหลาย ร่วมทำบุญสมทบซื้อที่ดินถวายวัด ในตารางวาละ 500 บาท )

บัญชี ร่วมบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา..สบตุ๋ย ลำปาง
ประเภทบัญชี สะสมออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
หมายเลขบัญชี : 255-0-95219-2
 

 ===============================
ที่อยู่ของวัด..ทางไปรษณีย์
วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

=============================== 

 (ลงบันทึก..แจ้งข่าวบอกบุญ ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2554) 

เว็ปลิ้ง..วัดปงใต้ จ.ลำปาง
http://board.palungjit.com/f179/วัดปงใต้-ม-7-ต-ปงยางคก-อ-ห้างฉัตร-จ-ลำปาง-ขอบอกบุญเชิญร่วมทำบุญ-ซื้อที่ดินถวายวัด-293750.html https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ จาก..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


หมายเหตุ ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบ..ซื้อที่ดินถวายวัดแล้ว หรือได้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้แล้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตร..จากท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เจ้าอาวาส..วัดปงใต้) ให้โทร.แจ้งขอรับไปที่ ท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ เบอร์โทร.0871769579 หรือจะพิมพ์แจ้งขอรับใบอนุโมทนาบัตร ในกระทู้ด้านล่างนี้ก็ได้...(ให้พิมพ์แจ้งรายละเอียด จำนวนเงิน..หรือ จำนวนตารางวา ที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดปงใต้ และแจ้งชื่อ/นามสกุล พร้อมกับที่อยู่..ของท่านผู้ร่วมทำบุญ ให้ชัดเจน) แล้วทางท่าน..พระคุณเจ้าอาวาส พระครูพิมลพิพัฒนกิจ จะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนักบุญ..ทางไปรษณีย์

ท้ายนี้..ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญทุกๆท่าน..ที่ได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษา อภิบาลคุ้มครองให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ..และธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จบังเกิดแด่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..โดยเร็วเทอญ อนุโมทนา สาธุ....


• สอนลูกมองโลก

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ

• เคล็ดลับของความสำเร็จ

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย