(ปิดกระทู้) วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอบอกบุญเชิญร่วมทำบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัด

 peechaho.com    6 มิ.ย. 2554

 เชิญร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อที่ดินถวาย..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ขณะนี้..ทางวัดปงใต้ ได้มีการบอกบุญ แด่ศรัทธา..นักศีล นักบุญ ทั้งหลาย ว่าทางวัดได้มีการร่วมใจกับศรัทธา หมู่บ้านปงใต้ ได้มีการร่วมซื้อที่ดิน พื้นที่ต่อจากที่ดินของวัดปงใต้ ด้านทิศตะวันตก เพื่อจะขยับขยายให้พื้นที่ของวัดที่คับแคบ ได้มีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อจะใช้ประโยชน์ ก่อสร้างสถานวัตถุสงฆ์ และใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พร้อมกับใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของวัด...จึงบอกบุญมายัง..ผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทั้งหลาย และเหล่าท่าน..นักศีล นักบุญ ทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้..เพื่อสร้างพุทธะสถาน ถาวรวัตถุประโยชน์ต่างของวัดปงใต้ สาเหตุคือ..พื้นที่เดิมของวัดปงใต้ มีพื้นที่บริเวณของวัดค่อนข้างน้อย และคับแคบไม่สามารถจะสร้างหรือพัฒนาขยับขยายให้เจริญได้ จึงมีการขอบอกบุญมาถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทั้งหลาย ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ มา ณ โอกาสนี้ ทั่วกัน ณ.ตอนนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ การได้ร่วมใจกันซื้อที่ดินถวายวัด..ในครั้งนี้ ถือว่าได้่ช่วยกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับพระศาสนาและบำรุงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญแด่..ท่านนักบุญทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ทั่วกัน...

นักศีล นักบุญ ท่านได้..ที่มีความปราถนาประสงค์ต้องการจะร่วมถวายปัจจัยสมทบเป็นเจ้าภาพ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ ให้ติดต่อทางวัดปงใต้ โดยทาง..ท่านพระครู พิมลพิพัฒนกิจ ( ตำแหน่ง ท่านพระคุณเจ้าอาวาส วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง)

พื้นที่ดินทั้งหมด จำนวน 3 ไร่ เท่ากับ 1,200 ตารางวา ราคาที่ดิน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) คิดเฉลี่ยอัตราต่อหน่วยตารางวา เป็น..ตารางวาละ 500 บาท ( ขอเชิญ..นักบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศานาทั้งหลาย ร่วมทำบุญสมทบซื้อที่ดินถวายวัด ในตารางวาละ 500 บาท )

 บัญชี ร่วมบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา..สบตุ๋ย ลำปาง
ประเภทบัญชี สะสมออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
หมายเลขบัญชี : 255-0-95219-2

เบอร์ โทร.0871769579
 

หมายเหตุ : ถ้านักบุญท่านใด ได้ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธาช่วยเป็นเจ้าภาพ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ หรือได้ร่วมทำบุญใดๆกับทางวัด.. ถ้ามีความประสงค์จะรับไปอนุโมทนาบุญบัตร หรือใบอนุโมทนาบุญ ก็แจ้งจำนงขอรับ..ใบอนุโมทนาบุญ,อนุโมทนาบัตร ได้ที่..ท่านพระคุณเจ้าอาวาส (พระครูพิมลพิพัฒนกิจ) ได้ทุกเวลา แด่..ท่านนักบุญที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดปงใต้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ข้างบน

 (ลงบันทึก..แจ้งข่าวบอกบุญ ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2554) 

อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเองและเป็นที่ดินที่มีทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อนไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

อานิสงส์ส่วนหนึ่งอันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดีสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต
และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย
และมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดิน
เป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา
เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้าปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ดิน
หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบแย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

หมายเหตุ...ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วนตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทานอันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานับประการ

อานิสงส์การถวายปัจจัย
(เงิน ไม่ใช่ปัจจัย ๔) ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึกทำให้ได้อานิสงส์..คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนาช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้าให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา 

 วีดีโอ เกี่ยวกับงานบุญต่างๆ ของทาง..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

1) http://www.youtube.com/watch?v=LgCz49lKoZI&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 1)
2) http://www.youtube.com/watch?v=sr06vEHeC5Y&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 2)
3) http://www.youtube.com/watch?v=O0tc0iyncn8&feature=related วีดีโอ..ถวายมอบพระบรมสารีริกธาตุ (คลิป 3)
4) http://www.youtube.com/watch?v=K6_pqXERhfk&feature=related วีดีโอ..งานพิธีฉลองสมโภช หอระฆัง (คลิป 1)
5) http://www.youtube.com/watch?v=66GpT8SgWwY&feature=related วีดีโอ..ประธานเปิด พิธีฉลองสมโภช หอระฆัง (คลิป 2)

 เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ..สมทบทุนซื้อที่ดินถวาย..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ได้ที่..ท่านพระคุณเจ้าอาวาส พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
เบอร์โทร.0871769579
( ขอเชิญ..นักบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศานาทั้งหลาย ร่วมทำบุญสมทบซื้อที่ดินถวายวัด ในตารางวาละ 500 บาท )

บัญชี ร่วมบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา..สบตุ๋ย ลำปาง
ประเภทบัญชี สะสมออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : พระครูพิมลพิพัฒนกิจ
หมายเลขบัญชี : 255-0-95219-2
 

 ===============================
ที่อยู่ของวัด..ทางไปรษณีย์
วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

=============================== 

 (ลงบันทึก..แจ้งข่าวบอกบุญ ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2554) 

เว็ปลิ้ง..วัดปงใต้ จ.ลำปาง
http://board.palungjit.com/f179/วัดปงใต้-ม-7-ต-ปงยางคก-อ-ห้างฉัตร-จ-ลำปาง-ขอบอกบุญเชิญร่วมทำบุญ-ซื้อที่ดินถวายวัด-293750.html


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ จาก..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


หมายเหตุ ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบ..ซื้อที่ดินถวายวัดแล้ว หรือได้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้แล้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตร..จากท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เจ้าอาวาส..วัดปงใต้) ให้โทร.แจ้งขอรับไปที่ ท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ เบอร์โทร.0871769579 หรือจะพิมพ์แจ้งขอรับใบอนุโมทนาบัตร ในกระทู้ด้านล่างนี้ก็ได้...(ให้พิมพ์แจ้งรายละเอียด จำนวนเงิน..หรือ จำนวนตารางวา ที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดปงใต้ และแจ้งชื่อ/นามสกุล พร้อมกับที่อยู่..ของท่านผู้ร่วมทำบุญ ให้ชัดเจน) แล้วทางท่าน..พระคุณเจ้าอาวาส พระครูพิมลพิพัฒนกิจ จะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนักบุญ..ทางไปรษณีย์

ท้ายนี้..ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญทุกๆท่าน..ที่ได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษา อภิบาลคุ้มครองให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ..และธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จบังเกิดแด่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..โดยเร็วเทอญ อนุโมทนา สาธุ....ทาง..วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ขอเชิญ..ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ร่วมทำบุญถวายที่ดิน..ให้กับ วัดปงใต้ จ.ลำปาง ใน ตร.วา ละ 500 บ.
ขอบอกบุญแด่ศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลาย มา ณ โอกาส นี้ทั่วกัน...

บัญชีร่วมบุญชื้ือที่ดินถวาย..วัดปงใต้
เลขที่ บ/ช 255-0-95219-2 พระครูพิมลพิพัฒนกิจ

ถ้ามีประสงค์จะติดต่อกับทางวัด..โดยตรง
ให้ติดต่อมาที่..ท่านพระคุณเจ้า (พระครูพิมลพิพัฒนกิจ)
เบอร์โทร.0871769579

การทำบุญแล้วแต่..จิตศรัทธา
ขออนุโมทนากับ..ผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาทุกท่าน เจริญพร...
(ทางวัด..ขอแจ้งแสดงอนุโมทนา)

นับตั้งแต่ทาง..วัดปงใต้..เปิดกระทู้บอกบุญเชิญร่วมซื้อที่ดินถวายวัด..เพื่อเป็นธรณีสงฆ์พุทธสถาน มาถึง ณ ตอนนี้ ก็มีผู้ศรัทธาที่ได้โอนเงินทำบุญเข้าบัญชี โดยไม่ประสงค์แสดงออกนามมีอยู่หลายท่าน ดังนั้น ทางวัดปงใต้ โดยมีพระครูพิมลพิพัฒนกิจ ตำแหน่ง..เจ้าอาวาส ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาที่โอนเงินทำบุญเข้าบัญชี โดยไม่ประสงค์จะออกนาม..ผ่านมายัง ณ เว็ปพระศาสนา..ธรรมะไทย ที่นี้ทั่วกัน..เจริญพร

ท้ายนี้..ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญทุกๆท่าน..ที่ได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษา อภิบาลคุ้มครองให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ..และธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบและนำมาตรัสแสดง ขอธรรมนั้น จงสำเร็จบังเกิดแด่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย..โดยเร็วเทอญ อนุโมทนา สุขี สุขัง พลัง นิปปานัง ปาระมังสุขัง...

===========================================

ขอเชิญศรัทธา ผู้ใจบุญทั้งหลาย...
ร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ (วัดปงใต้ จ.ลำปาง)

การเห็นเป็นเหตุแห่งการคิด การคิดเป็นเหตุแห่งการเห็น
ใครคิดดีก็ร่มเย็น คิดไม่เป็นย่อมเย็นสบาย
(พุทธโอวาท ของ..หลวงพ่อเกษม เขมโก พุทธสถานไตรลักษณ์ประตูม้า..ลำปาง)
วัดปงใต้ (ลำปาง) อัปเดท...ตรวจกระทู้ ณ.วันที่ 18 ธันวาคม 2554


รายงานการแจ้งข่าว...ประชาสัมพันธ์ของทาง วัดปงใต้
ณ.บัดนี้ ทางวัดปงใต้ หมู่7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ขอแจ้งทางศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่าน..ที่ได้มีการร่วมบริจาค ปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ ทุกๆท่าน และศรัทธานักศีลนักบุญทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านตรวจดูกระทู้นี้ทุกๆท่าน ทางวัดปงใต้

จะขอแจ้งข่าวกับศรัทธาทุกท่านว่า...เงินปัจจัยที่ศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบริจาคโอนทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ ทางวัดได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมด ไปรวมกับเงินปัจจัยกองกลางของทางวัด ได้ทำการจ่ายค่าที่ดินของวัดเป็นอันเสร็จสำเร็จแล้ว ตั้งแต่ วันจันทร์ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนั้น..บัดนี้ ที่ดินก็เป็นที่ดินของทางวัดปงใต้ โดยสมบูรณ์แล้ว

ทางวัดปงใต้ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ ตำแหน่ง..เจ้าอาวาสวัดปงใต้ จึงขอแจ้งให้ทางศรัทธาทุกๆท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

และทางวัดปงใต้ จะขอปิดกระทู้ บอกบุญนี้..นับตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป...จึงขอแจ้งศรัทธาได้ทราบโดยทั่วกัน

สุดท้ายนี้ ทางวัดปงใต้ โดยมีท่านพระครูพิมลพิพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดปงใต้ จึงขอโอยพรแด่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดปงใต้ ขอจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ สำเร็จสุขทั้ง 3 ประการ มีสุขในเมืองคน สุขในเมืองฟ้า สุขในแหล่งล่ามหานิพพานอันเป็นที่สุดเทอญ สุขี สุขัง พะลัง นิพปานัง ปาระมังสุขัง เจริญพร....

ทางวัดปงใต้..ขอปิดกระทู้นี้ นับตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 นี้เป็นต้นไป


ทางวัดปงใต้..ขอปิดกระทู้นี้ นับตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 นี้เป็นต้นไป


ทางวัดปงใต้..ขอปิดกระทู้นี้ นับตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 นี้เป็นต้นไป


  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย