ปฏิบัติธรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

 ooh3939    4 มิ.ย. 2554

เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยตามชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามาสัมผัส รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ มีวิถีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำโดยการ ชักชวนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาในวัดในวันอาทิตย์ ประชาชนได้มีโอกาสเกื้อหนุน ขัดเกลาจิตใจจึงเป็นการเข้าวัดตามหลักวิถีของชาวพุทธ คือเน้นการให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ หล่อหลอมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ความสงบสุขอย่างแท้จริง...

กำหนดการกิจกรรม ( ทุกวันอาทิตย์ )
เวลา ๑๔.๓๐ น. - พระธรรมเทศนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. - เจริญจิตภาวนา ( แนวสติปัฎฐาน ๔ )
เวลา ๑๖.๓๐ น. - สวดมนต์เย็น (แปล)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๒ ๙๒๑-๒๑๒๘
พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘๗ - ๘๘๓-๒๕๔๔ ( ฝ่ายพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา วิปัสสนากรรมฐาน )
พระสมควร สุวณฺโณ ๐๘๙ - ๘๖๐-๔๕๔๖ ( ฝ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม )

หมายเหตุ :
องค์กรหรือสถาบันโรงเรียน วิทยาลัย ฯลฯ ใดต้องการอบรมพัฒนาบุคลากรในที่ทำงาน หรือโรงเรียน มหาวิทยาลัยใดต้องการอบรม , เข้าค่าย สามารถติดต่อทีมพระวิทยากร วัดไผ่เหลืองได้ตามเบอร์ติดต่อข้างบน เราสามารถออกแบบหลักสูตรการจัดอบรมตามความเหมาะสมขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ

กำหนดการกิจกรรม ( ทุกวันอาทิตย์ )
เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยตามชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามาสัมผัส รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ มีวิถีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำโดยการ ชักชวนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาในวัดในวันอาทิตย์ ประชาชนได้มีโอกาสเกื้อหนุน ขัดเกลาจิตใจจึงเป็นการเข้าวัดตามหลักวิถีของชาวพุทธ คือเน้นการให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ หล่อหลอมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ความสงบสุขอย่างแท้จริง...

กำหนดการกิจกรรม ( ทุกวันอาทิตย์ )
เวลา ๑๔.๓๐ น. - พระธรรมเทศนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. - เจริญจิตภาวนา ( แนวสติปัฎฐาน ๔ )
เวลา ๑๖.๓๐ น. - สวดมนต์เย็น (แปล)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๒ ๙๒๑-๒๑๒๘
พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘๗ - ๘๘๓-๒๕๔๔ ( ฝ่ายพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา วิปัสสนากรรมฐาน )
พระสมควร สุวณฺโณ ๐๘๙ - ๘๖๐-๔๕๔๖ ( ฝ่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม )

หมายเหตุ :
องค์กรหรือสถาบันโรงเรียน วิทยาลัย ฯลฯ ใดต้องการอบรมพัฒนาบุคลากรในที่ทำงาน หรือโรงเรียน มหาวิทยาลัยใดต้องการอบรม , เข้าค่าย สามารถติดต่อทีมพระวิทยากร วัดไผ่เหลืองได้ตามเบอร์ติดต่อข้างบน เราสามารถออกแบบหลักสูตรการจัดอบรมตามความเหมาะสมขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ

กำหนดการกิจกรรม ( ทุกวันอาทิตย์ ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ปฏิบัติธรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง


  3,657 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย