สร้างธาตุเจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) แปลงวัตถุทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์

 sunton    22 พ.ค. 2554

เริ่มสร้างพระเจดีย์วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔
วันนี้ ภาพที่ญาติโยมเห็นเกิดจากการแปลงทรัพย์เป็นอริยทรัพย์จึงได้เกิดมรรคผลที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายของโยมเอง นั่นคือผลิตผลต้นบุญในปัจจุบันที่โยมเห็นเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อสร้างให้เป็นผลสำเร็จเพื่อรองรับพระบรมสารีริกธาตุ
ขอเชิญสายเลือดลูกหลานตระกูลแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงมาร่วมกันแปลงทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ให้เป็นรูปธรรม ดั่งธรรมเจดีย์ทั้งสี่ (สิ่งที่ก่อขึ้น, ที่เคารพบูชา, สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึง, หมายถึง สถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา เรียกเต็มว่า สัมมาสัมพุทธเจดีย์ หรือ พุทธเจดีย์ ดังนี้

1. ธาตุเจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)

2. บริโภคเจดีย์ (เจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย อย่างแคบหมายถึงต้นโพธิ์ อย่างกว้างหมายถึงสังเวชนียสถาน 4 ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค เช่น บาตร จีวร และบริขารอื่นๆ เป็นต้น -

3. ธรรมเจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระธรรม เช่น บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์แสดงหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น

4. อุทเทสิกเจดีย์ (เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป)

ดังนั้น ขอเชิญผู้มีจิตธาุตุ น้อมนำธาตุทั้งหลายในสังขารเรือนร่างของตนเอง เพื่อเชื่อมต่อก่อเป็นรูปธรรม มาช่วยกันเชื่อมต่อธาตุให้ติด เป็นญาติิอันสนิทของพระพุทธเจ้า เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงมาช่วยกันสานสร้างศาสนวัตถุและศาสนธรรม ให้สถิตตั้งมั่นคู่ผืนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของเราชาวพุทธสืบนานเท่านาน เสมือนหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ได้วางดาบอันหลามคมที่ประหัดประหารผู้คนทั้งหลายให้ล้มตาย ภายหลังได้เห็นสายเลือดจากคมดาบมองเป็นสายธรรม จึงได้ทิ้งดาบเลือดมาใช้ดาบธรรมประหัดประหารฆ่าศึกภายในใจ รู้ซึ้งในพุทธธรรม มีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้ง พระองค์จึงมองเห็นกาลไกล หากแม้่นไม่สร้างศาสนวัตถุและศาสนธรรมและศาสนทายาท เป็นแบบอย่างให้กับพุทธศาสนิกชน ให้ดำรงคงไว้ซึ่งศาสนาของพระพุทธโคดมจวบจนห้าพันปี มาบัดนี้เราก็จะไม่มีพุทธศาสนา นั่นคือคุณอันยิ่งใหญ่ นั่นคือยอดแห่งพุทธอุปถัมภ์
เราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นลูกหลานศาสนทายาทที่ถูกตั้งโดยชอบธรรม ตามพินัยกรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้จงมาช่วยกันเถิด.

ติดต่อร่วมทำบุญ 0847581532
  3,527 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย