ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวิหารทาน (พระอุโบสถ) วัดป่าโนนสงเปลือย

 s    4 พ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารทาน (พระอุโบสถ)


วัดป่าโนนสงเปลือย จ. หนองบัวลำภู
ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโตวันพฤหัสบดีที่ ๕ (วันฉัตรมงคล) พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ นวัดป่าโนนสงเปลือย ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนสงเปลือย ต. โพธิ์ชัย อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู เป็นวัดป่าธรรมยุติในสายธุดงกรรมฐานโดยมีเนื้อที่ ๔๗ ไร่ มีความทุรกันดาร และอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง โดยวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และอยู่ในระหว่างการบุกเบิก และก่อสร้างศาสนวัตถุอันจำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์ โดยในขณะนี้ทางวัดมีความจำเป็นต้องสร้างพระอุโบสถ เพื่อใช้ประโยชน์ในสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การบรรพชา อุปสมบท การลงปาฏิโมกข์ ตลอดจนงานกุศลต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างพระอุโบสถครั้งนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก


ทางคณะศิษยานุศิษย์ ใคร่เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าโนนสงเปลือย จ.หนองบัวลำภู เพื่อยังประโยชน์แก่คณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ที่จะได้มาใช้ร่วมทำสังฆกรรม และพิธีงานบุญต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และด้วยอานิสงส์ในการทอดผ้าป่าสร้างวิหารทาน พระอุโบสถครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ และมรรคผลนิพพาน ตลอดทุกท่านเทอญ


คณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าโนนสงเปลือย


ผู้ประสงค์ร่วมกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เชิญร่วม
ชื่อบัญชี พระบุญรอง กมโล
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาถนนสิรินทร กทม.
เลขบัญชี ๑๒๒-๒๒๗๐๖๒ -๓

  3,546 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย