ประวัติการก่อสร้าง วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองกลับ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 Prasecht    11 ม.ค. 2554

“ประวัติการก่อสร้าง”
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
***********
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
เดิมที่เรียกและรู้กันว่า วัดสบู ได้เริ่มก่อสร้างราวปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ชื่อต่อมาว่าวัดศรีสมบูรณ์วราราม หรือ (วัดสบู) ตามที่เรียกกันมา (แต่ก่อนเป็นเมืองบางขลัง) โดยเริ่มแรกการนำในการก่อสร้าง คือ หลวงปู่นาค เสนโก (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๑) โดยชักชวนชาวบ้านมาทำศาลาดินพอได้พักอาศัย และทำบุญตักบาตร และมีครูมังกร (ครูหลิว) คงประจักษ์ บริจาคที่ดินให้สร้างวัดบนเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ ๖๗ ตารางวา เพราะเห็นว่าพื้นที่นี้ยังมีฐานวิหารเก่าอยู่ (มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดถนนใหญ่)
พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๐๘ สร้างศาลาการเปรียญขึ้นอีก ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒ มีคณะศรัทธาจากกรุงเทพฯมา สร้างหอกลอง/ระฆัง สระน้ำ เจาะบ่อบาดาล สร้างแท้งน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖ สร้างกุฎีสงฆ์รวมอีก ๑ หลัง
หลังจากหลวงปู่ได้มรณภาพไปก็มีพระสงฆ์มาพำนักอาศัยเวียนไป-มาอยู่ประจำ แต่อยู่ไม่นานนักก็จาริกไปที่อื่นอีก
พ.ศ. ๒๕๒๗- ๒๕๒๘ พระบุญเลิศ วรจิตฺโต (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒) ได้ริเริ่มจัดทำกองทุนสงเคราะห์การศึกษาขึ้นจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๙- ๒๕๓๔ พระแกะ ปิยธมฺโม (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๓) ได้นำพาสาธุชนสร้างเมรุและกำแพงด้านหน้าวัดทิศตะวันออก
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๘ พระอธิการประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต (ปัจจุบันเจ้าอาวาสรูปที่ ๔) ได้มาสานต่อเจตนารมณ์หลวงปู่นาค จนถึงปัจจุบัน ได้นำพาพัฒนาเพิ่มเติมทั้งทางศาสนธรรม/ทั้งทางศานวัตถุ และสาธารณะประโยชน์วัดและชุมชนตำบลหนองกลับ เช่นปลูกต้นไม้ในที่ว่างในวัดทำการพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรม/ปริวาส/บวชชีพราหมณ์
พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาส วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (ปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างกุฎีสงฆ์ขึ้น ๑ หลังห้องน้ำ ๑ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการขึ้นกับทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย และเริ่มจัดงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์ขึ้นปีแรก (กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา) เริ่ม ๒๐–๒๙ เมษายน ของทุกปี ๆ จึงได้สร้างศาลาธรรมานุภาพ ขึ้น ๑ หลัง พร้อมทั้งกุฎีสงฆ์เพิ่มอีก ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๒ สร้างกุฎีสงฆ์ขึ้น จำนวน ๑๐ หลังพร้อมศาลาโรงทาน ๑ หลัง และห้องน้ำ-ห้องสุขา รวม ๒๕ ห้อง (ทิศเหนือ/ใต้/ตะวันตก) พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดใหม่ศรีสมบูรณ์” จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ บูรณะฐานวิหารเก่าขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ย้ายพระที่มาปฏิบัติธรรมไปอยู่ฝั่ง“สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ”(วัดร้างเก่าพิมพิสาร)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เริ่มสร้างอุโบสถขึ้น จึงทำพิธีวางศิลาฤกษ์-และเททองหล่อพระประธานฯ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระศรีปริยัตโดม(พระราชวิมลเมธี) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย มาเป็นประธานในพิธี และพระมงคลสุนทร(หลวงปู่โถม)(กิตติมศักดิ์) วัดธรรมปัญญาราม

พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ ๑๙ เมษายนได้อัญเชิญพระประธานที่หล่อมาประดิษฐานไว้ที่วัดสบูให้สาธุชนได้สักการบูชาไปก่อน จนกว่าอุโบสถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ เริ่มทำการก่อสร้างโดยวางรากฐานตามโครงสร้างแบบทรงไทยสุโขทัย ขนาดความกว้าง ๔ วา(๘ เมตร) ความยาว ๑๐ วา(๒๐ เมตร) พื้นระเบียงรอบ สูง ๑.๕๐ ซ.ม. มีพนักพิงรอบ ใช้งบการก่อสร้าง ๘,๐๐๐,๐๐๐- บาทเศษ (แปดล้านบาทเศษโดยประมาณ) ปัจจุบันได้สร้างได้ประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สร้างวิหารหลวงพ่อตะเคียนทอง ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธาน จำนวน ๙ องค์(หน้าตัก ๔๕ นิ้ว) และพิธี ยกช่อฟ้าเอก ๓ ช่อ โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระศรีปริยัตโดม(พระราชวิมลเมธี) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระพิศาลพัฒโนดม วัดหนองโว้ง และมีคุณสิทธิ-คุณนพวรรณ ศิลปะวานิชย์ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๙ กันยายน ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกฉัตรโพธิปักขยธรรม ๓๗ มีคุณบัญชา งามสมัย คุณแม่วิไล อุดหนุน เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำพิธี ยกช่อฟ้าเอก ๑ ช่อ โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระพิศาลพัฒโนดม วัดหนองโว้ง และพระเดชพระคุณ พระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน) เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี มาเป็นประธานในพิธี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับโปรดเกล้าวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอธิการประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต ได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๙) ให้เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส ชั้นโท ที่ “พระครูไพจิตวรคุปต์” ลงวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๓ หล่อระฆังกังสดาล และสร้างกุฎีเถรานุสนณ์ (ไว้ต้อนรับพระอาคันตุกะ)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำพิธีหล่อพระพุทธรูป ๙ องค์ และหล่อรูปเหมือนหลวงปู่นาค ๑ องค์ วันที่ ๒๓ เม.ย.
พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการปิดทองฝังลูกนิมิต
โครงการ/กิจกรรม/ปัจจุบัน/และในอนาคต ที่ทางวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ
๑. จัดปฏิบัติธรรม/และปลูกป่าพัฒนา ต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. จัดปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปีละ ๒-๓ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขะบูชา-มาฆะบูชา-วันอาสาฬหบูชา ทุกปี
๔. การก่อสร้างอุโบสถ แบบทรงไทยสุโขทัย ขนาดความกว้าง ๔ วา (๘ เมตร) ความยาว ๑๐ วา (๒๐ เมตร) เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นที่ ประดิษฐานองค์พระปฏิมากร ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการบูชายิ่งของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป และใช้เป็นที่ ประกอบกิจของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา เช่น บวชพระ/สวดญัตติกรรม ปริวาส-มานัต-อัพพานกรรม และกรานกฐิน (ดำเนินการ ใกล้แล้วเสร็จ)
๕. โครงการก่อสร้างปูชนียสถานพระพุทธะปฏิมากร/ถาวรวัตถุศาลาปฏิบัติธรรมพุทธานุภาพ (รูปทรงสี่เหลี่ยมมีระเบียงเดินได้โดยรอบ ๓ ชั้น ชั้นบนเป็นองค์พระปฏิมากร และเป็นดาดฟ้า เพื่อเดินเวียนเทียน พุทธบูชา) ขนาดความกว้าง ๓๖ เมตร ความยาว ๓๖ เมตร ๗. โครงการ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นที่สักการบูชาองค์พระศาสดาในวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นที่ปฏิบัติธรรม/บำเพ็ญกุศล (กำลังอยู่ในโครงการพัฒนา)
๖. โครงการที่จะก่อสร้างถาวรวัตถุ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ แบบ ๒ ชั้น ทรงไทยสุโขทัย ขนาดความกว้าง ๒๕ เมตร ความยาว ๔๕ เมตร เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล ต่าง ๆ (กำลังอยู่ในโครงการพัฒนา)
๗. โครงการที่จะก่อสร้างถาวรวัตถุ ศาลาสังฆานุภาพ (ที่พักหมู่สงฆ์) แบบทรงไทยสุโขทัย (๓ มุข ๒ ชั้น) ขนาดความกว้าง ๙ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นที่พักอาศัยของ พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ที่มาจากจตุรทิศ (กำลังอยู่ในโครงการพัฒนา)
๘. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (กำลังอยู่ในโครงการพัฒนา)
๙. มีพิธีทำบุญถวายทานตามเทศกาลต่าง เช่น ทอดกฐิน-ผ้าป่า ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีฯ..
๑๐. โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ปี ๒๕๕๕
๑๑. โครงการผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๕

ติดต่อเป็นเจ้าภาพที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ (ประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
โทร.๐๕๕-๖๘๕๓๐๙,๐๘๗-๑๙๘๔๙๖๙.

ที่อยู่อีเมล์ shisombun@hotmail.com


หรือบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0
(บัญชีออมทรัพย์) สาขาสวรรคโลกทั้ง 2 บัญชี

หมายเหตุ- ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ของทุกปี
“…สร้างที่อยู่..ที่อาศัย…ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน…”
“ขออนุโมทนาบุญ-ทาน”

เจริญพร พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย
อาตมา ขอนุโมทนา…บุญทานการกุศลแก่ท่านทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมสร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และกุศลบารมีในครั้งนี้ เพื่อฝากฝังไว้ในบวรพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเจริญสถาพรตลอดชั่วกาลนาน อันประมาณมิได้
ขออำพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลคุ้มครอง ด้วยเดชเดชะ พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และทั้งปุญญานุภาพแห่งคุณงามความดี กุศลผลทานที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงเป็นปัจจัย อำนวยผลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีอายุยืนยาวนาน-ไร้โรคา มีผิวพรรณผ่องใส มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งความสุขกาย-ทั้งความสุขใจ มีกำลังกาย-ใจมั่นในความดีงาม ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ได้เข้าถึงซึ่ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ และเจริญด้วยพรธรรม คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ บริวาร ธนะสารสมบัติ ทุกประการ เทอญฯ

โมทนา…ด้วยพรธรรมและเมตตา
พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)


ที่มา : ก่อสร้าง วัดใหม่ศรีสมบูรณ์


ขออนุญาติเพิ่มรูป ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปี 2553


อุโบสถ ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปี 2553


ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปี 2553


ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปี 2553


ปริวาสกรรม-บวชศีลจารินี(บวชชีพราหมณ์) ปี 2553


พระครูไพจิตวรคุปต์
(ประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

ศาลาธรรมมนุภาพ วัดสบู


บานหน้าต่างอุโสถ วัดสบู

กำหนดการ
งานมหากุศล งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย
*****************************

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -พิธีบวงสรวง พระภูมิ เจ้าที่แม่นางธรณีสารวัด เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย ตลอดเสื้อวัด
ผู้มีอุปการีคุณ
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์เถราจารย์ผู้ทรงคุณ ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต นั่งปรกพุทธาภิเษก ในอุโบสถ
-พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์นั่งอาสนะสาธยายมนต์สวดธัมจักกัปวัตนสูตร พระ ๑๐ รูป

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์สวดถอน จำนวน ๙๙ รูป วิสุงคามสีมาอุโบสถวัใหม่ศรีสมบูรณ์
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๗.๕๙ น. -ถึง เวลา ๒๒.๕๙ น. ทุก ๆ วัน ตลอดการจัดงาน
-เปิดให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระ/ลูกนิมิต /ให้ถวายสังฆทาน
-ทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๕ กอง และอื่น ๆ ตลอดงาน
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส -ทำวัตร/สวดมนต์/เจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๓๙ น. -ประธานกล่าวเปิดงาน ตัดลิปลิ้นลอยป้าย และตีฆ้องใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพที่จองมีดรับมอบมีดมงคล และของที่ระลึกจากพระครูไพจิวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
เวลา ๑๖.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-ทำขวัญนาค,แห่นาคฉลองโบสถ์ใหม่ ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ รอบอุโบสถ เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ -อนึ่งขอแจ้ง ไปยังคณะศรัทธา หรือผู้ที่สั่งจองมีดตัดหวายลูกนิมิต ล่วงหน้าก่อนนี้ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ชื่อลงจารึกในมีด แล้วนำไปเข้าในพิธีมหาพุทธาภิเษก ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้จ่าย โปรดชำระเงินตามจำนวนที่ท่านได้รับเป็นเจ้าภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร. ๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.  3,365 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย