ขอเรียนเชิญศึกษาบาลี ,พระอภิธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนาของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ปี 2554

 yajai    28 พ.ย. 2553

ขอเรียนเชิญศึกษาบาลีและพระอภิธรรมที่วัดสามพระยาวรวิหาร ณ ตึกสุหัทรังสรรค์ชั้น 1

และการฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จ.นครปฐม

โดยมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• แก่นสารของอานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [1/5]

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี

• "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย