สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย
สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ
ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/

 477 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย