สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา
สุขํ ยาว ชรา สีลํ
ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 423 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย